Решения за дигитализация на информационни и комуникационни технологии на МСП по Националния план за възстановяване и устойчивост

| 25 октомври 2022

Обявен е приемът на проектни предложения по процедурата BG-RRP-3.005 – „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост


Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Краен срок за прием на проекти – до 16:30часа на 19.12.2022г.
 

Ако се интересувате от въвеждането на тези решения с помощта на 100% грант, можете да заявите безплатна предварителна оценка за своята компания, като изпратите запитване:
 

Детайлна информация за процедурата:

Детайлна информация за процедурата:

Допустими бенефициенти: микро, малки и средни предприятия в определени допустими КИД 2008.

Размер на помощта: от 3 000 до 20 000 лв., в зависимост от типа дейности, 100% грант.

I.  Допустими дейности: 
1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.
2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия.
4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва: Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 41 000 лева
Малко предприятие ≥ 82 000 лева
Средно предприятие ≥ 123 000 лева
 
 II. Допустими дейности:
По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ1“ (Приложение 12):
- Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
- Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
- Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.
 
Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12).

Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения2.

В случай, че предложенията за изпълнение на инвестиции включват въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система), посочена в т. 4 от Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ, то не е допустимо включването на услуги/решения за въвеждане на отделните модули, посочени в т. 6, 7 и 8 от Списъка. Предложенията могат да включват или услуга/решение за въвеждане на цялостна ERP система (т. 4 от Списъка) или услуги/решения за въвеждане на отделните модули, посочени в т. 6, т. 7 и т. 8 от Списъка.

Услугите и решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“, включени в предложенията, могат да бъдат въведени/ползвани като:
- готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;
- персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;
- SaaS (Software as a service)3, когато е приложимо.
 
Крайният резултат от услугите/решенията, включени в предложенията за изпълнение на инвестиции се удостоверява посредством протокол за въвеждане/доклад/лиценз/технически паспорт/друг документ, удостоверяващ право на собственост или право на ползване на съответното решение. Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен приложимия документ, извършените разходи за съответната услуга/решение няма да бъдат признати.
 
В случай че предложенията за изпълнение на инвестиции включват услуга за въвеждане и сертифициране на системa за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001, то задължителен краен резултат е придобиването на сертификат за въведената система за управление (СУ). Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен съответния сертификат за СУ, извършените разходи за въвеждането и сертифицирането й няма да бъдат признати.
 
Услугите/решенията в областта на ИКТ, включени в предложенията за изпълнение на инвестиции следва да се ползват/поддържат в предприятието - краен получател най-малко 1 (една) година от окончателното плащане. Посоченото изискване ще бъде проверявано чрез извършване на проверки на място и/или изискване на документи за установяване на обстоятелствата дали съответната услуга/решение се ползва/се поддържа на определеното място за целите на предложението за изпълнение на инвестиция и съгласно договора за финансиране с крайния получател.

III. Интензитет на помощта: режим „минимална помощ“  
Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е: Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия до 100 %
 
IV. Срок на изпълнение на проекта: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.  
 
ВАЖНО:
Кандидатите не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че са предприятие, получило ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Кандидатите нямат право да получат финансиране по предложения за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура, включващи услуги/решения за въвеждане на Системи за управление на ресурсите (ERP системи) и/или Системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM системи), и/или други системи/модули за управление на процесите в случай, че са сключили договор за финансиране по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на НПВУ и са заявили разходи по т. 14.2, подточка „2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи“ от Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.
 

Изпратете запитване

Изпратете запитване