Eкологично, социално и корпоративно управление (ESG)

 

Интегриране на устойчиви ESG практики за по-добро бъдеще

Светът е изправен пред набор от екологични и социални предизвикателства, дължащи се на трагичните промени, които се случват в околната среда и обществото. Решаването на тези предизвикателства зависи от участието на всички: правителства, фирми, неправителствени организации и всички ние, които наричаме планетата Земя свой дом. Основните предизвикателства, които трябва да бъдат решени, включват следните аспекти.

Екологичните предизвикателства на нашето време

 
 • Изменението на климата и глобалното затопляне в следствие на прекомерната употреба на изкопаеми горива
 • Прекомерна употреба на природни ресурси
 • Отпадъци (като пластмаси) в океаните и на сушата
 • Обезлесяване и горски пожари

Между 1990 г. и 2021 г. ефектът на затопляне върху нашия климат от дългосрочни парникови газове (ПГ) се е увеличил с близо 50%, като CO2 представлява около 80% от това увеличение.*
 

*Лоши новини за планетата: нивата на парниковите газове достигат рекордни височини

Социални предизвикателства

 • Нарушаване на правата на човека и дискриминация (въз основа на пол, сексуалност, раса и вяра)
 • Съвременно робство
 • Разлика в заплащането между половете в различните бизнес сектори
 • Увеличаване на застаряващото население, което оказва натиск върху по-младите работници да се справят с недостига на работна ръка
 • По-голямо разчитане на технологиите (обусловено отчасти от преминаването към хибридна и дистанционна работа), тъй като хората търсят по-добър баланс между работа и личен живот, а фирмите се стремят да намалят режийните разходи за управление на офиси и работни пространства

 

Предизвикателства свързани с управляващите институции 

 • Очакване от бизнеса да действа по устойчив и отговорен начин
 • Съответствие с европейските и националните закони
 • Необходимост от етични, надеждни бизнес практики и стабилни процеси на управление
 • Отчитане на етиката и устойчивостта във веригата на доставки
 • Балансирана корпоративна стратегия

Инициативи към Целите за устойчиво развитие в Konica Minolta 

Като глобална компания с повече от 39 000 служители в 150 страни, Konica Minolta взема сериозно своите действия спрямо екологично, социално отговорно и устойчиво управление. Ние се стремим да бъдем стабилна и иновативна компания, която продължава да се развива и да допринася за устойчивия растеж на обществото и хората. Използваме принципите на ESG като рамка, чрез която да управляваме отговорно своя бизнес.
 

Цели на ООН за устойчиво развитие  (SDGs) 

Нашият ESG подход се ръководи спрямо Целите на ООН за устойчиво развитие, които представляват глобален план за колаборация между всички нации, с цел да се постигне:

 • Край на пределната бедност
 • Равенство и справедливо отношение към всички
 • Защита на планета Земя
 • Насърчаване на растежа и увеличаване на просперитета на нациите

 
В Konica Minolta се ангажираме да използваме своя новаторски капацитет и цифрови технологии, с цел да помогнем за постигането на Целите за устойчиво развитие (SDGs).

В Konica Minolta Business Solutions Europe нашият ангажимент към Целите за устойчиво развитие (SDGs) включва особен фокус върху следните шест, като действията спрямо опазване на климата се считат за най-неотложен приоритет:


         

Намерението не е да се изпълнят всички цели наведнъж, а да се поставят реалистични стъпки към подобрение на средата, в която живеем. Като компания, ние непрекъснато работим върху Ключови показатели за ефективност (KPI) и системи за контрол, за да проследяваме надеждно постигането им.

 

Глобалният договор на ООН 

Нашият подход към Глобалните цели за устойчиво развитие също така следва Глобалния договор на ООН, който подписахме през декември 2008 г. Чрез него се ангажираме да спазваме 10-те принципа на Договора и неговия подход за защитата на човешките права, околната среда, трудовите въпроси и антикорупцията .


 

Оценки и класафикации 

Горди сме, че нашите усилия и действия спрямо Целите за устойчиво развитие на ООН биват признати и в международен план от трети страни.

 

Konica Minolta е оценена от следните международни рейтингови агенции за CSR:

 

EcoVadis: Златен медал за признание в EcoVadis 2023 рейтинг за устойчивост