Правила и условия за ползване

 

1. Срок на действие и сфера на приложение на Правилата и условията за ползване


Всяко ползване на уебсайта www.konicaminolta.bg (наричан по-долу „Уебсайт“), предоставен от страна на фирма „Коника Минолта Бизнес Солюшънс България“ ЕООД (наричана по-долу „Коника Минолта“) и услугите, предоставяни на този Уебсайт, е позволено само въз основа на следните Правила и условия за ползване. Потребителят, чрез достъпа си до Уебсайта или някоя от неговите подстраници, се съгласява с действителността на текущата версия на Правилата и условията за ползване. Ако потребителят не е съгласен с всички или с някои от правилата и условията, той не трябва да ползва уебсайта.
Коника Минолта запазва правото си да внася изменения или да обновява тези Правила и условия за използване в бъдеще без отделно предварително уведомление.
 

2. Предлагани услуги


Съдържанието и информацията, предоставена на разположение в Уебсайта, се използват за търговски цели на Коника Минолта.
Коника Минолта има право да преустанови или ограничи действието на целия или част от уебсайта по всяко време и не може да гарантира, че Уебсайтът или предоставеното в него съдържание ще бъде на разположение трайно, без прекъсвания или без промени.
 

3. Обхват на ползване


Съдържанието и информацията, предоставени на Уебсайта, са предназначени изключително за предоставяне на информация лично на потребителя и за лични, нетърговски цели на потребителя, и не могат да бъдат изтегляни, копирани, обработвани или разпространявани за частни или търговски цели. Само съдържанието, предназначено за изтегляне и изрично маркирано като такова, се явява изключение на горепосоченото. На потребителя  се разрешава да разпечатва части от уебсайта за лично ползване.
 
„Коника Минолта“ недвусмислено указва, че съдържанието на Уебсайта, като текст, изображения, графики, звуци и оформление, е защитено по Закона за авторското право или в съответствие с други разпоредби, касаещи  защитата на интелектуалната собственост и че названията на продуктите, марките и наименованията на компаниите, използвани на Уебсайта, са защитени по Закон за марките и географските означения за съответния собственик. Всяко използване на това съдържание е забранено по закон, освен ако „Коника Минолта“ не е предоставила предварително писмено съгласие за  такова използване.
 

4. Гаранция, отговорност


Съдържанието на Уебсайта отразява информацията и технологиите, на разположение към момента на публикуването. „Коника Минолта“ не носи отговорност за гарантиране на пълнотата, правилността или актуалността на съдържанието на Уебсайта. Съдържанието на Уебсайта може да се отличава от време на време от текущото състояние, особено в случаите на изменения в характера на продуктите на „Коника Минолта“ или на изменения в изискванията за тяхното използване. „Коника Минолта“ освен това не носи отговорност за гарантиране, че съдържанието на уебсайта е подходящо за целта, преследвана от потребителя. „Коника Минолта“ и нейните сътрудници не носят отговорност за каквито и да било загуби или недостатъци, които могат да възникнат за потребителя поради или във връзка с използването на Уебсайта и които и да било от неговите под-страници. В случай на нарушения на някое от съществените договорни задължения, отговорността се ограничава до предполагаемата вреда, характерна за този договор.
 
„Коника Минолта“ носи отговорност в съответствие с нормите на закона, но това не се прилага в случай на умисъл или небрежност или в случай на нараняване, смърт или увреждане на здравето в резултат от нарушение на задължение, по отношение на което „Коника Минолта“ носи отговорност или за отговорност в съответствие с българския Закон за защита правата на потребителите.
 

5. Връзки към други уебсайтове


В някои раздели на Уебсайта, хипервръзките („линковете“) се позовават на уебсайтове на други доставчици, които могат да съдържат допълнителна или допълваща информация, която може да представлява интерес за потребителя. При кликването върху такава връзка ще се излезе от Уебсайта на „Коника Минолта“.
„Коника Минолта“ не може да повлияе на текущото или бъдещото съдържание на уебсайтовете, предоставяни от трети страни. Поради това „Коника Минолта“ не разглежда съдържанието на уебсайтовете, предоставяни от трети страни, на които се прави позоваване чрез линк, като свое собствено. Ето защо отговорността на „Коника Минолта“ за съдържанието на тези уебсайтове на трети страни се изключва, освен ако „Коника Минолта“ не узнае за някакво законово нарушение на съдържанието, при поставянето линка на своя сайт.
 

6. Задължения на потребителя


Потребителят на Уебсайта се задължава да съблюдава и да спазва приложимите към него законови условия, всеки път, когато използва Уебсайта или съдържанието, предоставено на разположение в него.
 
Потребителят не трябва да предприема никакви действия или да използва каквото и да е обработване или софтуер, които могат да доведат до модификация, увреждане или нарушаване на работата на Уебсайта, неговите функционални възможности или неговото съдържание. Това е приложимо също и за мерки, които умишлено могат да доведат до увеличаване на натоварването върху техническата инфраструктура на Уебсайта.
 

7. Приложимо право и компетентност


Използването на този уебсайт и прилагането на настоящите Правила и условия е предмет на българското законодателство.
 
В случаите, когато клиентът е физическо или юридическо лице, или няма обичайно местопребиваване/седалище или адрес на управление в България, компетентен за всички спорове относно използването на уебсайта или тези Общи условия е съда в София, България.