Политика за поверителност


Следващата информация ви предоставя подробности за това как обработваме Вашите лични данни и Вашите права в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

*Политиката за поверителност е в сила от 18.01.2019 г., последно актуализирана на 21.04.2021 г.
 

1. Отговорност за обработката на данните и Длъжностното лице по защита на данните

В съответствие с член 4, параграф 7 от Общия регламент на ЕС за защитата на личните данни (ОРЗД) отговорността се носи от:
Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД
София 1766, ул. Витошки камбани 9, ет. 4
Телефон: +359 700 42022
Електронен адрес: info@konicaminolta.bg
 
Ако имате въпроси относно защитата на личните данни, Вие можете по всяко време да се свържете с нашето длъжностното лице по защита на данните:

Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Телефон: +49 (0)511 7404-0
Електронен адрес: dataprotection@konicaminolta.eu

Николета Ангелова
Лице за контакт по въпроси, свързани със защита на лични данни в България
Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД
Телефон: +359 882030204
Имейл: nikoleta.angelova@konicaminolta.bg
 

2. Какви са правата ми като субект на данни?

Като субект на данни имате следните права:

2.1 Право на достъп (член 15 от ОРЗД): Имате право да получите потвърждение дали от нас се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните и следната информация:
(1) целите на обработването;
(2) съответните категории лични данни;
(3) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
(4) предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
(5) съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
(6) правото на жалба до надзорен орган;
(7) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;
(8) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в член 22, параграфи 1 и 4 ОРЗД, и поне в тези случаи съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.
Имате право да получите информация дали личните данни, свързани с Вас, се предават на трета държава или международна организация. Във връзка с това можете да изисквате подходящи гаранции по член 46 ОРЗД във връзка с предаването. Също така обръщаме внимание на правото на преносимост на данните, член 20 ОРЗД.

2.2 Право на коригиране (член 16 от ОРЗД): Вие имате право да поискате коригиране или попълване на лични данни, отнасящи се до Вас, които са неточни или непълни.

2.3 Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) (член 17 от ОРЗД): Имате право да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ние като администратор имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

(1) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани.
(2) Вие оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) ОРЗД, и няма друго правно основание за обработването.
(3) Вие възразявате срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 ОРЗД и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или възразявате срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 ОРЗД.
(4) личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
(5) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
(6) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1 ОРЗД.

Моля, имайте предвид, че правото на изтриване не се прилага, доколкото обработването е необходимо в следните правноустановени случаи:
 • Вашите лични данни се използват за упражняване правото на свобода на изразяване на мнение и свобода на информация;
 • Вашите лични данни са необходими за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 • Вашите лични данни са необходими по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3;
 • Вашите лични данни са необходими за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, доколкото съществува вероятност правото, установено в параграф 1, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
Вашите лични данни са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

2.4 Право на ограничаване на обработването (член 18 от ОРЗД): При наличието на следните предпоставки имате право да изисквате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас:
(1) точността на личните данни се оспорва от Вас, за срок, който ни позволява като администратор да проверим точността на личните данни;
(2) обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
(3) вече не се нуждаем от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
(4) Вие сте възразили срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 ОРЗД в очакване на проверка дали нашите законните основания имат преимущество пред Вашите интереси.
 
Когато обработването е ограничено за личните данни, свързани с Вас, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само с Ваше съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.
Когато сте изискали ограничаване на обработването при наличие на посочените по-горе предпоставки, Ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

2.5 Право на преносимост на данните (член 20 от ОРЗД): Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Освен това имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат прехвърлени от нас на друг администратор, доколкото това е технически осъществимо.
Изискванията за приложимост на преносимостта на данни са:
 • обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) или на договорно задължение съгласно член 6, параграф 1, буква б) ОРЗД;
 • обработването се извършва по автоматизиран начин;
 • вашите лични данни не са необходими за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора;
 • упражняването на Вашето право не накърнява правата и свободите на другите.
2.6 Право на възражение (член 21 от ОРЗД): Вие имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) ОРЗД.
Прекратяваме обработването на личните данни, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

2.7 Право на подаване на жалба до надзорния орган (член 77 от ОРЗД): Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава разпоредбите на ОРЗД.
Надзорният орган, до когото е подадена жалбата, информира жалбоподателя за напредъка в разглеждането на жалбата и за резултата от нея, включително за възможността за съдебна защита съгласно член 78 ОРЗД.
Компетентен надзорен орган:
Комисия за защита на личните данни
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
 
2.8 Право на отказ (член 7 от ОРЗД): Имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

3. Обща информация относно темата „цели“

Обработването на Вашите лични данни от нас винаги е свързано с определена, изрична и легитимна цел, която е дефинирана преди започване на дейността по обработване, в съответствие с принципа за „свеждане на данните до минимум“ съгласно член 5, параграф 1, буква в) ОРЗД. В по-нататъшния ход на тази политика за поверителност, когато се цитира дейност по обработка, се включва и описание на конкретната цел.

4. Обща информация по темата „правни основания“

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с ОРЗД. Съответно обработването на Вашите лични данни винаги се основава на правно основание. Член 6 ОРЗД определя правни основания за обработването на лични данни.
 
4.1. Правни основания за обработване на лични данни
 

Съгласие

Ако получим Вашето съгласие за обработването на личните Ви данни, обработването ще се извърши съгласно правно основание на член 6, параграф 1, буква a) ОРЗД. Следният пример служи за изясняване на това правно основание: Вие получавате реклама от нас по електронна поща и / или телефон и сте дали Вашето предварително съгласие
 
Договор или преддоговорни отношения
Ако обработката на личните Ви данни е необходимо за изпълнението на договор с Вас или за изпълнението на преддоговорни отношения, предприети в отговор на Вашето искане, правното основание, на което се основава обработването на Вашите лични данни, е член 6, параграф 1, буква б) ОРЗД.

Правно задължение

В случаите, когато обработването на Вашите лични данни е необходимо, за да се спази законово задължение, което се прилага спрямо администратора,  това обработване се основава на член 6, параграф 1, буква в) ОРЗД.
 

Жизненоважен интерес

Ако обработването на личните Ви данни е необходимо за защита на Вашите жизненоважни интереси или на друго лице, тази обработка се извършва в съответствие с член 6, параграф 1, буква г)  ОРЗД.
 

Обществен интерес

В случаите, когато обработваме Вашите лични данни, за да изпълним задача, която е в обществен интерес или при упражняване на делегирана на нас официална власт се извършва в съответствие с член 6, параграф 1, буква д) ОРЗД.
 

Легитимен интерес

Ако обработването на лични данни е необходимо за защита на легитимния интерес на нашата компания или трета страна и в същото време интересите, основните права и основните свободи на субекта на данните, които изискват защитата на личните данни, не отменят законния ни интерес -член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД служи като правно основание за обработката.
 
4.2. Правни основания за обработката на специални категории лични данни
 
Ако в извънредни случаи трябва да обработваме специални категории лични данни, като:
 • данни за расов или етнически произход (напр. цвят на кожата или специални езици),
 • данни за политически възгледи (напр. членство в партии),
 • религиозни или философски убеждения (напр. членство в секта),
 • данни за членство в синдикални организации,
 • обработването на генетични данни,
 • биометрични данни (например пръстови отпечатъци или снимки),
 • данни за здравословното състояние (например идентификационни номера за увреждания),
 • или данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация
от Вас, тази обработка се основава на една от следните правни основания, които са дефинирани в член 9 ОРЗД.
 

Изрично съгласие

Ако сте ни дали своето изрично съгласие за обработката на горните категории лични данни, това представлява правното основание за обработката в съответствие с член 9, параграф 2,  буква а) ОРЗД.
 

Изпълнение на задължения съгласно трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила

Ако обработването на специални категории лични данни, свързани с Вас, е необходимо, за да се спази законово задължение, произтичащо по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила, правното основание за това обработване е член 9, параграф 2, буква б) ОРЗД.

Защита на жизненоважни интереси
 
Ако обработването на специални категории лични данни, свързани с Вас е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси, такава обработка се извършва съгласно член 9, параграф 2, буква в) ОРЗД.
 

Явни публични данни

Доколкото се обработват специални категории лични данни, които преди това са били публично оповестени от Вас, обработването на тези данни се основава на член 9, параграф 2, буква д) ОРЗД.
 

Установяване / Упражнение / Защита на правни искове

Доколкото обработването на специалните категории лични данни, свързани с Вас, служи за установяване, упражняване или защита на правни претенции, член 9, параграф 2, буква е) ОРЗД представлява правното основание за обработката.
 

Съществен обществен интерес

В случай на обработка на специални категории лични данни, отнасящи се до Вас, за да се защити съществен обществен интерес, произтичащ от законодателството на ЕС или националното законодателство, обработването се основава на член 9, параграф 2, буква ж) ОРЗД.
 

Оценка на работоспособността на лицето или други медицински цели като здравни грижи

Ако обработването на специални категории лични данни, свързани с Вас, произтича от закон на ЕС или държава-членка или договор, сключен с член на здравна професия и е извършвано за целите на превантивното здравеопазване, трудовата медицина, оценка на трудоспособността на служителя, медицинска диагноза, грижа или лечение в здравната или социалната област или управлението на системи и услуги в здравната или социалната област, тази обработка се основава на член 9, параграф 2, буква з) ОРЗД.
 

Обществен интерес в областта на общественото здраве

Ако обработването на Вашите специални категории лични данни е необходимо поради съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, включително защита срещу трансгранични заплахи за здравето като пандемии, тази обработка се извършва на правното основание на член 9, параграф 2, буква и) ОРЗД.
 

Архивни цели, научни или исторически изследвания, статистически цели

Ако обработването на специални категории лични данни, свързани с Вас, произтича от право на ЕС или държава-членка, което предвижда обработка за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, тази обработка се основава на член 9, параграф 2, буква й) ОРЗД.
 

5. Обща информация по темата „задължение за съхраняване на записи и срокове за изтриване“

Освен ако не е посочено друго, ние изтриваме лични данни в съответствие с член 17 ОРЗД или ограничаваме обработката им в съответствие с член 18 ОРЗД. Освен сроковете за съхранение, посочени в тази политика за поверителност, ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни само докато данните са необходими за изпълнението на нашите договорни и законови задължения. Личните данни, които вече не се изискват след изпълнението на целта, ще бъдат редовно изтривани, освен ако не се изисква допълнителна обработка за ограничен период от време, който може да е резултат от други законово допустими цели. За да се изпълнят задълженията за обработка на данни съгласно вътрешни политики на дружеството, както и да се спазят законоустановените задължения за съхраняване в България, необходимите документи се съхраняват в продължение на:

6. Обща информация по темата „разкриване на лични данни“

Получатели на Вашите данни
Като правило, ние нито продаваме, нито предоставяме потребителски данни. Прехвърляме данни на трети страни, излизащи от обхвата на настоящата декларация за поверителност, само ако това е необходимо за изпълнението на съответната услуга, която Вие сте поискали. За тази цел ние работим заедно с доставчици на услуги в областта на маркетинга, продажбите, ИТ, логистиката и човешките ресурси и други. Тези доставчици на услуги са внимателно подбрани от нас В други случаи изпращаме данни до държавните органи по тяхно искане. Това обаче се състои само в случай, ако съществува правно задължение, като например съдебно решение.

Места за обработването на Вашите лични данни
Ние винаги обработваме Вашите данни в България и европейските страни (ЕС/ЕИП). Доколкото Вашите данни се обработват в изключително много ограничени специални случаи в страни извън пределите на Европейския съюз (например  в т. нар. „Трети държави“), това ще се осъществява само при условие, че Вие сте дали своето изрично съгласие,  като то е предвидено по закон или е необходимо за нас, за да предоставяме услугата към Вас. Доколкото в тези изключителни случаи ние обработваме данните в трети страни, това се извършва при спазване на конкретни мерки (т.е. въз основа на наличието на решение от страна на Комисията на ЕС за адекватност или подходящи гаранции, Член 44 и следващите от ОРЗД).

7. Бисквитки

7.1. Обща информация относно темата „бисквитки“

Ние използваме бисквитки на нашия уебсайт. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия твърд диск в съответствие с браузъра, който използвате и чрез който определена информация преминава към уебсайта, който задава „бисквитката“. Много от бисквитките, които използваме, се изтриват след приключване на сесията на браузъра (така наречените сесийни бисквитки). Други бисквитки остават на крайното Ви устройство и ни позволяват да разпознаем браузъра Ви при следващото Ви посещение (постоянни бисквитки).

Бисквитките се използват на нашия уебсайт за различни цели. За по-добър преглед, всяка бисквитка е присвоена на една от следните категории:

Техническа необходимост

Бисквитките, които принадлежат към тази категория, са необходими, за да се гарантира основната функционалност и/или сигурност на този уебсайт.

Функционалност

Бисквитките от тази категория се използват за повишаване на комфорта на потребителя, например чрез съхраняване на предпочитания като езикови настройки, корекции на размера на текста, потребителски имена или локални настройки.

Маркетинг

Тези бисквитки се използват от рекламодателите, за да показват реклами, които са подходящи за техните перспективи.

Изпълнение и анализ

Този тип бисквитки се използват, за да ни помогнат да анализираме използването на уебсайта с цел измерване и подобряване на ефективността.

В настройките на браузъра, който използвате, имате възможност да отхвърлите приемането на бисквитки или например да ограничите своя отказ до бисквитки на други страни, така наречените бисквитки на трети страни. Настройките на браузъра, които сте направили, обаче могат да означават, че може да не успеете да използвате всички функции на нашия уебсайт в пълната им степен.

Тук ще намерите допълнителна информация за администрирането на бисквитки за съответните браузъри:


7.2 Преглед на бисквитките

8. Инструмент за централно администриране - Google Tag Manager

На нашия уебсайт използваме Google Tag Manager, от Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. С помощта на Tag Manager можем да интегрираме и управляваме всяко софтуерно решение, като Google Analytics, централизирано на нашия уебсайт чрез съответни кодови раздели - наричани още тагове. Тези раздели на кода служат и за събиране на данни за Вашия браузър, посещения на уебсайта Ви или за задаване на бисквитки. Google Tag Manager обаче е само домейн, който нито задава бисквитки, нито обработва лични данни. Обработката на Вашите лични данни се извършва изключително чрез решенията, интегрирани чрез кодовите раздели, като Google Analytics.

Допълнителна информация за обработката на Вашите лични данни в рамките на отделните използвани решения можете да намерите в отделните раздели на отделните решения по-долу.

9. В контекста на кои дейности по обработване се обработват личните ми данни?

9.1 Дейност по обработване - посещение на нашия уебсайт

Доколкото използвате нашия уебсайт единствено за информационни цели, т.е. ако не се регистрирате или не ни подавате информация по друг начин, ние събираме само личните данни, които Вашият личен браузър предава на нашия сървър. Тези данни са технически необходими, за да може уебсайтът да бъде показан. Освен това тези данни са технически необходими, за да се гарантира стабилността и сигурността на нашия уебсайт. Правното основание за обработката на Вашите лични данни в този случай е член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД; законният интерес в този случай е предоставянето и оптималното представяне на този уебсайт, както и защитата му срещу външни атаки и тяхната проследимост. Изтриваме тези лични данни след края на процеса на използване, освен ако не ни трябват за целите на откриване на злоупотреба и проследяване на злоупотреба; в такъв случай, ние съхраняваме тези данни за максимум 30 дни.
По този начин при посещение на нашия уебсайт могат да бъдат обработени следните лични данни, които автоматично се предават от Вашия браузър на нашите сървъри и се съхраняват там под формата на така наречените „регистрационни файлове“:
 • IP адрес на крайното устройство, използвано за достъп до уебсайта
 • Дата, час и продължителност на заявката
 • Страна на произход на заявката
 • Съдържание на заявката (конкретна страница / файл)
 • Състояние на достъп / код на състоянието на http (напр. "200 OK")
 • Интернет адрес на уебсайта, от който е направено искането за достъп до нашия уебсайт
 • Браузър и инсталирани добавки (напр. Flash Player)
 • Операционна система и интерфейс
 • Език и версия на софтуера на браузъра
 • Количество данни, прехвърлени във всеки отделен случай
 • Разлика в часовата зона до средното време по Гринуич (GMT)
Ние можем да предоставим някои от услугите, предлагани на нашия уебсайт, само ако сме в състояние да се свържем с Вас. В това отношение възможността за използване на тези услуги зависи от това, че сте ни предоставили определени лични (контактни) данни. Ние събираме, използваме и обработваме тези лични данни само до степента, необходима за да Ви предоставим съответната услуга. Ако се свържете с нас по електронна поща или чрез формуляр за контакт, личните данни, които предоставяте във всеки отделен случай Вашият имейл адрес и друга информация, която предоставяте доброволно, като Вашето име / телефонен номер), ще се съхраняват от нас, за да да обработим Вашата заявка и, ако е необходимо, да отговорите на Вашите въпроси.

Тук правното основание за обработването на Вашите лични данни е член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД; законният интерес е да отговорите на Вашето искане. След окончателен отговор на Вашата заявка, ние изтриваме Вашата заявка и информацията за обработката с период от три години след края на съответната календарна година.

9.2 Обработваща дейност - EMAKINA / Microsoft Azure
 
Нашият уебсайт се управлява от EMAKINA Central & Eastern Europe GmbH, Weyringergasse 30, 1040 Vienna (за краткост: EMAKINA) и се хоства в облака Azure, т.е. на сървъри на външния доставчик на услуги Microsoft.
По този начин Вашите лични данни, събрани на този уебсайт, се съхраняват на сървърите на този доставчик на услуги. Данните могат да бъдат например Вашият IP адрес, мета и комуникационни данни или данни от формуляр за контакт.
Правното основание за използването на EMAKINA като хостинг доставчик на нашия уебсайт е, съгласно член 6, параграф 1, буква б) ОРЗД, изпълнението на договора с нашите клиенти и потенциално заинтересовани страни.
 
9.3 Обработваща дейност - Система за управление на съдържанието / Kentico

За нашия уебсайт използваме системата за управление на съдържанието (за краткост: CMS), наречена Kentico. Kentico се управлява от компанията Kentico software sro, Nové sady 996/25, 602 00 Бърно, Чехия. CMS се използва за представяне и управление на уебсайтове, онлайн магазини, интранет или други корпоративни уебсайтове. Използваме Kentico EMS и Kentico Cloud в комбинация като CMS, която се предоставя като Софтуер услуга за създаване и поддръжка на нашите корпоративни уебсайтове. Позволява ни да създаваме съдържание на уебсайтове и да го разпространяваме на уебсайтовете на нашите дъщерни дружества и партньорски компании чрез определени работни потоци. Свързахме Kentico с нашата платформа за управление на преводи SDL, за да инициираме преводи директно от Kentico и да дадем възможност за автоматично разпространение на тези преводи до уебсайтовете на нашите дъщерни дружества и партньори.

В хода на използването на CMS събираме данни за активност от всички посетители на нашия уебсайт в анонимна форма. След като посетителите на нашия уебсайт се идентифицират чрез попълване на формуляр за контакт, тази информация се прикачва към техния имейл адрес. За повече информация относно съдържанието на формуляр за контакт, моля, вижте „9.1 Дейност по обработка - посещение на нашия уебсайт“.

Като част от техническото изпълнение на отделните функции на CMS, Kentico задава бисквитки. Допълнителна информация относно предмета на бисквитките и индивидуалните бисквитки, използвани от Kentico, можете да намерите в точка 7. Бисквитки. По принцип данните се съхраняват директно в Kentico, така че всички данни, събрани от Kentico, се съхраняват на определените уеб сървъри на Microsoft Azure в Холандия. Изключение е, когато дъщерно дружество или компания партньор използва софтуер за маркетингова автоматизация, наречен Marketo. В този случай в Kentico се съхраняват само данните за дейността, а всички останали данни се прехвърлят директно в Marketo и се съхраняват там. За повече информация относно Marketo, моля вижте точка 9.8.4 Marketo.

Поради съхранението на личните ви данни на уеб сървърите на Microsoft Azure, при изключителни обстоятелства, поради седалището на Microsoft, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени в Съединените американски щати и по този начин да бъдат прехвърлени в така наречената трета държава.

Правното основание за обработването на Вашите лични данни в обхвата на посетителските дейности, събрани в рамките на използването на Kentico, е нашият легитимен интерес съгласно член 6, прагараф 1, буква е) ОРЗД. Нашият законен интерес тук е да осигурим работата и сигурността на нашия уебсайт. Обработката на личните ви данни извън ЕС / ЕИП ще се основава на Вашето съгласие съгласно член 49, параграф 1, буква a) ОРЗД. В САЩ няма гаранции за адекватно ниво на защита на данните. В резултат на това обработката на лични данни се влияе от допълнителни рискове за правата и свободите на субектите на данни. В най-лошия случай правата на субектите на данни могат да не бъдат упражнени. 

Информация за Вашето право на отказ може да бъде намерена в точка 2.8 „Право на отказ (член 7 ОРЗД)“ в тази политика за поверителност.

Допълнителна информация относно защитата на данните в Kentico можете да намерите на следния адрес: https://kenticocloud.com/privacy

9.4 Обработка на дейности - Платформа за управление на съгласието / Потребителски центрове

На нашия уебсайт използваме платформата за управление на съгласието Usercentrics. Това е инструмент за управление на съгласието, базиран на JavaScript. С помощта на този инструмент можем да дадем на посетителя на нашия уебсайт както преглед на основните използвани софтуерни решения, така и възможността да вземе решение за използването на други софтуерни решения, които изискват предварително съгласие. Освен това платформата предлага на посетителя възможността да оттегли всяко дадено съгласие по всяко време, без да посочва мотиви и по този начин да предотврати бъдещата обработка на лични данни от съответното софтуерно решение. Освен това, с помощта на платформата, ние можем да отговорим на изискването, произтичащо от ОРЗД за управление на съгласието, което предоставя, наред с други неща, възможността да се докаже, че е дадено съгласие или не.

В контекста на използването на платформата за управление на съгласието Usercentrics могат да се обработват, наред с други неща, следните данни:
 • Данни за съгласие
  • Съгласие -ID
  • Състояние на съгласието (включване, отказване)
  • Време на даденото съгласие
 • Език на банера за съгласие
 • Версия на банерния шаблон
 • Данни за устройството (http агент, http препоръчител)
Използването на платформата за управление на съгласието Usercentrics и свързаната с това обработка на лични данни да служи за изпълнение на законови задължения по смисъла на член 6, параграф 1, буква в) ОРЗД. По този начин използването на платформата е необходимо както за спазване на задължението за предоставяне на документални доказателства по смисъла на член 5, параграф 2 ОРЗД и законовото задължение, произтичащо от решението „ECLI: EU: C: 2019: 801“ на Европейския съд и свързаното с него решение „I ZR 7/16“ на Федералния съд на Германия, съгласно чл. 1, параграф 3, точка 1 от Закона за германските медии (TMG) трябва да се тълкува по отношение на член член 5, параграф 3, точка 1 от Директива 2020/58 / ЕО по такъв начин, че доставчикът на услуги може да използва бисквитки само за създаване на потребителски профили за целите на рекламата или проучването на пазара със съгласието на потребителя.

Изтриването на Вашите лични данни във връзка с използването на платформата за управление на съгласието Usercentrics ще се извърши веднага след като вече не е необходимо за изпълнение на целта. В случай на оттегляне на съгласие, ние съхраняваме информацията относно оттеглянето в продължение на три години. Задържането произтича от една страна от отчетността съгласно член 5, параграф 2 ОРЗД и от друга страна от редовната давност съгласно § 195 Германски граждански кодекс (BGB). Срокът на това давност започва съгласно § 199 BGB с края на годината, през която е възникнал искът. По този начин давността започва в края на 31 декември на годината, през която е настъпило оттеглянето, и приключва три години по-късно на 31 декември в 00:00.

9.5 Процес на дейност - специални шрифтове

9.5.1 Google шрифтове

На нашия уебсайт използваме шрифтове от Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Тези шрифтове са групирани заедно от Google под името Google Fonts. Чрез използването на Google Fonts не се задават бисквитки на Вашето крайно устройство. Шрифтовете се зареждат и интегрират чрез съответните интерфейси за програмиране на приложения (за кратко API) от Google (fonts.googleapis.com и fonts.gstatic.com). Искането за зареждане и интегриране на шрифтовете на Google се извършва малко след посещението Ви в нашия уебсайт. Искането предава лични данни като Вашия IP адрес или версията на браузъра ви до сървърите на Google и изисква от Google съответните каскадни таблици със стилове (CSS файлове) и файлове с шрифтове. Таблиците със стилове са файлове, които се използват за промяна на дизайна на уебсайт, като например шрифта или размера на шрифта. Файлът на шрифта съдържа всякаква информация за това как се показва шрифтът. Заявките за CSS файлове се съхраняват от Google за един ден, а заявките за файлове с шрифтове се съхраняват за една година. Правното основание за обработката на личните ви данни в контекста на използването на Google Fonts е Вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) ОРЗД.

Поради локализацията на Google, прехвърлянето на личните Ви данни към Google може да включва прехвърляне от трета държава, т.е. прехвърляне на лични данни до дестинация, която не е нито в Европейския съюз, нито в Европейското икономическо пространство, в този случай най-вече в САЩ. Обработката на личните ви данни извън ЕС / ЕИП ще се основава на Вашето съгласие съгласно член 49, параграф 1, буква а) ОРЗД. В САЩ няма гаранции за адекватно ниво на защита на данните. В резултат на това обработката на лични данни се влияе от допълнителни рискове за правата и свободите на субектите на данни. В най-лошия случай правата на субектите на данни могат да не бъдат упражнени. Информация за Вашето право на отказ може да бъде намерена в точка 2.9 „Право на отказ (член 7 ОРЗД)“ в тази политика за поверителност.

Вашите лични данни няма да се съхраняват от нас като администратор.
Допълнителна информация относно обработката от Google може да се намери в политиката за поверителност .

9.6 Обработка на дейности - Webanalytics

9.6.1 Google Analytics

На нашия уебсайт използваме услугата Google Analytics. Това е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (оттук нататък: Google). Използваме Google Analytics, за да анализираме използването на нашия уебсайт и да го подобряваме редовно. Можем да използваме получените статистически данни, за да подобрим нашето предложение и да го направим по-интересно за Вас като потребител.

В рамките на използването на Google Analytics на Вашето крайно устройство се задават бисквитки, които позволяват анализ на Вашето посещение / използване на нашия уебсайт. Можете да намерите допълнителна информация по темата за бисквитките в "7. Бисквитки".
Можете да предотвратите съхраняването на бисквитки, като направите подходящата настройка във Вашия браузър; ние обаче бихме искали да Ви информираме, че тогава може да не сте в състояние да използвате всички функции на този уебсайт в пълната им степен. Освен това можете да предотвратите събирането на данни, генерирани от бисквитката и свързани с използването на уебсайта (включително Вашия IP адрес) и по-нататъшната обработка на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, налична под следната връзка https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg )
Когато информацията, съхранявана в бисквитките за Вашето посещение и използване на нашия уебсайт, се прехвърля на сървърите на Google, тя може да бъде прехвърлена в трета държава (например в САЩ) поради локализацията си. Въпреки това, поради активираната функция за анонимизиране, Вашият IP адрес ще бъде съкратен в рамките на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, дори преди да бъде прехвърлен на Google. Освен това IP адресът, предаден от Вашия браузър, няма да бъде обединен с други данни на Google.

От името на доставчика на този уебсайт Google ще използва получената информация за оценка на използването на уебсайта Ви, за съставяне на отчети относно дейностите на уебсайта и за предоставяне на допълнителни услуги на доставчика на уебсайта във връзка с използването на уебсайта и интернет .

Правното основание за обработката на Вашите лични данни в контекста на използването на Google Analytics е Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) ОРЗД. Поради локализацията на Google, прехвърлянето на личните Ви данни към Google може да включва прехвърляне от трета държава, т.е. прехвърляне на лични данни до дестинация, която не е нито в Европейския съюз, нито в Европейското икономическо пространство, в този случай най вече САЩ. Обработката на личните Ви данни извън ЕС/ЕИП ще се основава на Вашето съгласие съгласно член 49, параграф 1, буква a) ОРЗД. В САЩ няма гаранции за адекватно ниво на защита на данните. В резултат на това обработката на лични данни се влияе от допълнителни рискове за правата и свободите на субектите на данни. В най-лошия случай правата на субектите на данни могат да не бъдат упражнени.

Можете да намерите повече информация за условията за използване и защитата на данните на Google на адрес https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/  или https://support.google.com/analytics/answer/6004245 ? hl = bg
.

9.6.2 Hotjar

Този уебсайт използва функции на инструмента за услуга за уеб анализ Hotjar. Доставчикът е Hotjar Inc., ниво 2, Бизнес център на Сейнт Джулиан, ул. Elia Zammit 3, STJ 1000 на St Julian, Малта.

Използваме Hotjar, за да анализираме и редовно подобряваме потребителския опит на нашия уебсайт. Освен това можем да използваме получените статистически данни, за да подобрим нашето предложение и да го направим по-интересно за Вас като потребител. От името на оператора на този уебсайт Hotjar ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за съставяне на отчети за дейността на уебсайта и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на уебсайта. Информацията, генерирана от бисквитката, относно използването на този уебсайт, обикновено се предава на сървър на Hotjar и се съхранява там.

Ние използваме функцията за анонимизиране на Hotjars на този уебсайт. Това ще премахне Вашия IP адрес и ще се увери, че данните за анализ не могат да бъдат идентифицирани лично. Няма да обединяваме информацията с друга лична информация. Доставчикът на услуги е внимателно избран в съответствие с член 28, параграф 1 ОРЗД, като се вземат предвид техническите и организационни мерки, предприети за осигуряване на сигурността на обработката. Освен това, в съответствие с член 28, параграф 3 ОРЗД, беше сключено споразумение за обработка на данни за регулиране на обработката.

Можете да се откажете от функцията за анализ, просто като активирате стандартната функция „Не проследявай“ във Вашия браузър. В този случай няма да обработваме Вашите лични данни по начина, описан тук. Можете да намерите обяснение как да активирате функцията „Не проследявай“ на този линк:
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/ 

Правното основание за използването на Hotjar е Вашето съгласие, член 6, параграф  1, буква а) ОРЗДДопълнителна информация относно Вашето право на отказ можете да намерите в точка 2.8 „Право на отказ (член 7 ОРЗД)“ в тази политика за поверителност.

9.7 Обработваща дейност - Социални мрежи на нашия уебсайт

На нашия уебсайт Ви предлагаме възможността да споделяте или препоръчвате индивидуално съдържание с Вашите контакти или мрежа в социалните платформи или просто за достъп до нашата страница в съответната социална мрежа (Facebook, Instagram, Twitter, Xing или LinkedIn). За гореспоменатите цели са налични общите бутони на съответните социални мрежи. Чрез просто посещение на нашия уебсайт първоначално не се предават лични данни на доставчиците на социалните мрежи. Само когато Вие сами станете активни и кликнете върху един от съответните бутони на социалните мрежи, за да споделите или препоръчате съдържание, данни като Вашия IP адрес, датата и часа на кликването и адреса на уебсайта, на който се намирате в момента ще бъдат предадени, ако е приложимо. Ако сте влезли едновременно в съответната социална мрежа в момента, в който кликнете върху бутона на социалната мрежа на нашия уебсайт, социалната мрежа автоматично ще присвои изгледа на Вашата страница към Вашия профил. Дори ако използвате бутона на социалната мрежа, за да препоръчате съдържание от този уебсайт, социалната мрежа все пак може да свърже тази информация с Вашия профил. Ако не искате социалната мрежа да свързва Вашето посещение на нашия уебсайт с Вашия профил, моля, излезте от социалната мрежа, преди да кликнете върху бутона на съответната социална мрежа. социалната мрежа все още може да свърже тази информация с Вашия профил. Ако не искате социалната мрежа да свързва Вашето посещение на нашия уебсайт с Вашия профил, моля, излезте от социалната мрежа, преди да кликнете върху бутона на съответната социална мрежа. Социалната мрежа все още може да свърже тази информация с Вашия профил. Ако не искате социалната мрежа да свързва посещението Ви в нашия уебсайт с Вашия профил, моля, излезте от социалната мрежа, преди да кликнете върху бутона на съответната социална мрежа.

Освен това, моля, имайте предвид, че Вашите данни също ще бъдат прехвърлени на съответния доставчик на социална мрежа, ако нямате акаунт в социалната мрежа или просто не сте влезли в системата и въпреки това щракнете върху един от съответните бутони на социалните мрежи на нашия уебсайт . В този случай Вашите данни могат да се използват от социалните мрежи за създаване на потребителски профили и впоследствие за целите на рекламата, проучването на пазара или ориентирания към търсенето дизайн на собствения уебсайт. Можете да възразите срещу този вид обработка в съответствие с чл. 21 от ОРЗД. За да упражните това право обаче, трябва да се свържете със съответния доставчик на социалната мрежа.
Ще намерите информация за индивидуалните възможности за възражения на отделните доставчици на социалните мрежи в точка "9.7.3 Възможности за възражение относно социалните мрежи" в тази политика за поверителност.

Също така трябва да вземете предвид, че поради локализацията на Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter или Xing, когато Вашите лични данни се прехвърлят на доставчика на съответната социална мрежа, прехвърляне в трета държава, т.е. прехвърляне на лични данни до дестинация, която не е нито в Европейския съюз, нито в Европейското икономическо пространство, като САЩ, може да се случи.

Освен това бихме искали да отбележим, че ние самите не събираме лични данни, които се прехвърлят в съответната социална мрежа, след като кликнете върху един от съответните бутони.

Чрез кликване върху съответния бутон на социална мрежа на нашия уебсайт, Вие давате съгласието си в съответствие с чл. 6, параграф 1 от ОРЗД за Вашия браузър за установяване на връзка със сървърите на съответната социална мрежа и за предаване на гореспоменатите данни. От друга страна, като щракнете върху съответния бутон, Вие също давате съгласието си в съответствие с чл. 49, буква "a" от ОРЗД. В САЩ няма гаранции за адекватно ниво на защита на данните. В резултат на това обработката на лични данни се влияе от допълнителни рискове за правата и свободите на субектите на данни. В най-лошия случай правата на субектите на данни могат да не бъдат упражнени. Информация за Вашето право на отказ може да бъде намерена в точка 2.8 „Право на отказ (член 7 от ОРЗД)“ в тази политика за поверителност.

9.7.2 Онлайн присъствие в социалните мрежи
В рамките на социалните мрежи, ние, като доставчик на интернет страницата, използваме предложения на онлайн платформи за информиране на активните потребители за информационни оферти и услуги от Konica Minolta и при проявен интерес, да комуникират директно чрез платформи. По този начин каналите в социалните медии допълват присъствието на собствения ни уебсайт и предлагат на заинтересованите страни, които предпочитат този тип информация, алтернативно средство за комуникация. В момента сме представени в следните мрежи със собствени онлайн профили:

Веднага щом осъществите достъп до съответните профили на Konica Minolta на съответната социална мрежа във Вашата мрежа, важат условията и указанията за обработка на данни на съответните доставчици.
Ние нямаме влияние върху събирането на данни и по-нататъшното им използване от социалните мрежи. По този начин ние знаем само, че Вашите данни ще бъдат обработвани с цел проучване на пазара и рекламни цели и че профилите за използване ще бъдат създадени от Вашето поведение на използване и произтичащите от това интереси. Освен това, рекламата може също да бъде поставена в този смисъл въз основа на предполагаеми интереси. За тази цел бисквитките обикновено се съхраняват на крайното Ви устройство.
Ето защо изрично обръщаме Вашето внимание на факта, че личните данни на потребителите (напр. IP адресът) се съхраняват от доставчиците на мрежите в съответствие с техните указания за използване на данни и се използват за бизнес цели. Също така бихме искали да отбележим, че Вашите данни могат да бъдат обработвани извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

Ние обработваме данните на потребителите в присъствията на Konica Minolta в съответните социални мрежи само доколкото те се свързват и комуникират с нас чрез коментари или директни съобщения. Можете да отстоявате правата си като субект на данни както срещу нас (вижте също точка 2 „Какви са моите права като субект на данни?“), Така и срещу доставчика на социалната мрежа. Можете да намерите информация за обработката на Вашите лични данни от отделните доставчици на социални мрежи, както и опциите за възражение срещу това в точка "9.7.3 Възможности за възражение в социалните мрежи" от настоящата Политика за поверителност.

Обработката на личните данни на потребителите се основава на нашите законни интереси за ефективна информация на потребителите и комуникация с потребителите в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД. Ако бъдете помолени от съответните доставчици да дадете съгласието си за обработка на данни (т.е. декларирайте своето съгласие, например като поставите отметка в квадратчето или потвърдите бутон), правното основание за обработка е член 6, параграф 1, буква а) ОРЗД, т.е. Вашето съгласие.

9.7.3 Възможности за възражение в социалните мрежи

За подробно представяне на съответната обработка и възможностите за възражение (отказ), ние се позоваваме на следната свързана информация на доставчиците.
Информация за отделните доставчици на социалните мрежи:
Освен това европейските доставчици на маркетинг предлагат нова възможност за възражение на следния линк: http://www.youronlinechoices.com/ . Това е инициатива за обучение за онлайн реклама. В раздела за управление на предпочитанията https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices ще намерите общ преглед на доставчиците, чиято онлайн реклама може да бъде деактивирана или активирана там. Също така в случай на заявки за достъп и утвърждаване на допълнителни права на субектите на данни, бихме искали да отбележим, че те могат най-ефективно да бъдат заявени при доставчиците. Само доставчиците имат достъп до личните данни на потребителите и могат директно да предприемат подходящи мерки и да предоставят информация. Ако въпреки това се нуждаете от помощ, можете да се свържете с нас.

9.8 Обработка на дейности - насочване и реклама

9.8.1 Google Adwords
На нашия уебсайт използваме услугата Google Adwords от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия (оттук нататък: Google). Тази услуга ни позволява да насочваме вниманието към нашите привлекателни оферти на външни уебсайтове посредством рекламни материали (така наречените Google Ads). Тези рекламни материали се доставят от Google чрез така наречените „Рекламни сървъри“. За тази цел се използват бисквитки на рекламния сървър. За допълнителна информация по темата за бисквитките, моля, отидете на "7. бисквитки". Бисквитките на рекламния сървър позволяват оценката на параметрите на ефективността (напр. Рекламни импресии, кликвания или реализации). По този начин можем да определим доколко успешни са отделните рекламни мерки. Ако посетите нашия уебсайт чрез реклама от Google, Google Adwords съхранява бисквитка на вашето крайно устройство. Тази бисквитка съхранява аналитични стойности (уникален идентификационен номер на бисквитка, брой рекламни импресии на разположение (честота), последна импресия, информация за отказ (маркиране, че потребителят вече не иска да бъде адресиран)). Бисквитките, зададени от Google Adwords, губят своята валидност след 30 дни. Тези бисквитки не са предназначени да Ви идентифицират лично. По-скоро те дават възможност на Google Adwords да разпознае вашия интернет браузър. Ако посетите определени страници на уебсайта на клиент на Adwords, Google и клиентът ще разпознаят, че сте били пренасочени към страницата на клиента чрез клик върху реклама. Google ни предоставя като клиент на Adwords статистически анализ. Този анализ ни позволява да измерим ефективността на нашите рекламни мерки. Не получаваме допълнителни данни извън това.
 
Правното основание за обработката на личните Ви данни в контекста на използването на Google Adwords е Вашето съгласие съгласно член 6, параграф  1, буква a) ОРЗД. Поради локализацията на Google, прехвърлянето на личните Ви данни към Google може да включва прехвърляне от трета държава, т.е. прехвърляне на лични данни до дестинация, която не е нито в Европейския съюз, нито в Европейското икономическо пространство, в този случай най-вече в САЩ . Обработката на личните Ви данни извън ЕС/ЕИП ще се основава на вашето съгласие съгласно член 49, параграф 1, буква a) ОРЗД. В САЩ няма гаранции за адекватно ниво на защита на данните. В резултат на това обработката на лични данни се влияе от допълнителни рискове за правата и свободите на субектите на данни. В най-лошия случай правата на субектите на данни могат да не бъдат упражнени. Информация за Вашето право на отказ може да бъде намерена в точка 2.8 „Право на отказ (член 7 ОРЗД)“ в тази политика за поверителност.

Допълнителна информация относно защитата на данните в Google можете да намерите тук:
 

9.8.2 Facebook Pixel

Използваме офертата на социалната мрежа Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Пало Алто, Калифорния 94304, САЩ (оттук нататък: Facebook) и използваме така наречения Facebook пиксел на нашия уебсайт. Това е маркетингова услуга от Facebook. В хода на тази услуга на Вашето крайно устройство се появява бисквитка. Тази бисквитка ни позволява да показваме на определени посетители на нашия уебсайт, които също използват Facebook, индивидуално съобразена и базирана на интереси реклама във Facebook. Facebook Pixel ни позволява да проследяваме поведението на потребителите, след като са кликнали върху реклама във Facebook. С помощта на Facebook Pixel можем да проследим как нашите маркетингови мерки се приемат във Facebook и ако е необходимо да предприемем мерки за оптимизация.

Информацията, събрана чрез Pixel, може също да бъде обобщена от Facebook Ireland Limited и обобщената информация може да бъде използвана от Facebook Ireland Limited за собствени рекламни цели, както и за рекламни цели на трети страни. Например Facebook Ireland Limited може да изведе определени интереси от Вашето поведение при сърфиране на този сайт и може също да използва тази информация за популяризиране на оферти на трети страни. Facebook Ireland Limited може също да комбинира информацията, събрана чрез Pixel, с друга информация, която Facebook Ireland Limited е събрала за вас чрез други уебсайтове и/или във връзка с използването на социалната мрежа "Facebook", така че да се създаде профил за Вас могат да бъдат създадени и съхранявани във Facebook Ireland Limited. Този профил може да се използва за рекламни цели.https://www.facebook.com/policy.php .

Поради локализацията на Facebook, прехвърлянето на Вашите лични данни към Facebook може да доведе до прехвърляне в трета държава като САЩ.
Правното основание за използването на Facebook Pixel е Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква a) ОРЗД. Поради локализацията на Facebook, прехвърлянето на личните Ви данни към Facebook може да включва прехвърляне от трета държава, т.е. прехвърляне на лични данни до дестинация, която не е нито в Европейския съюз, нито в Европейското икономическо пространство, в този случай най-вече САЩ. Обработката на личните ви данни извън ЕС / ЕИП ще се основава на Вашето съгласие съгласно член 49, параграф 1, буква a) ОРЗД. В САЩ няма гаранции за адекватно ниво на защита на данните. В резултат на това обработката на лични данни се влияе от допълнителни рискове за правата и свободите на субектите на данни. В най-лошия случай правата на субектите на данни могат да не бъдат упражнени. Информация за Вашето право на отказ може да бъде намерена в точка 2.8 "Право на отказ (член 7 ОРЗД) "в тази политика за поверителност.

9.8.3 LinkedIn Insight Tag

На нашия сайт сме включили инструмента конверсия "LinkedIn Insight Tag" от LinkedIn Ирландия Unlimited Company (наричана по-долу: LinkedIn).

Маркерът LinkedIn Insight е малък фрагмент на JavaScript код, който сме внедрили на нашия уебсайт. С помощта на маркера LinkedIn Insight се събират и предават на LinkedIn данни за посещението на нашия уебсайт. Тези данни включват препращащия URL адрес, IP адрес, информация за устройството, информация за браузъра и времева марка за посещението на нашия уебсайт. LinkedIn не ни предоставя достъп до личните данни, събрани в детайли. LinkedIn използва тази информация, за да ни предоставя отчети за аудиториите на уебсайтовете и ефективността на рекламите въз основа на обобщени данни, за да можем да оптимизираме уебсайта си въз основа на информацията, която получаваме. Освен това LinkedIn ни предоставя възможността да проследяваме реализациите и да пренасочваме посетителите на нашия уебсайт чрез маркера LinkedIn Insight. Това ни позволява да показваме целенасочена реклама извън нашия уебсайт, без да идентифицираме посетителя на уебсайта.

Поради локализацията на LinkedIn, прехвърлянето на личните Ви данни към LinkedIn може да включва прехвърляне на лични данни в трета държава, в този случай най-вече САЩ, която не е нито в Европейския съюз, нито в Европейското икономическо пространство.

Правното основание за обработката на Вашите лични данни в контекста на използването на LinkedIn е Вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква a)  ОРЗД. Обработката на личните Ви данни извън ЕС/ЕИП ще се основава на Вашето съгласие съгласно член 49, параграф 1, буква a) ОРЗД. В САЩ няма гаранции за адекватно ниво на защита на данните. В резултат на това обработката на лични данни се влияе от допълнителни рискове за правата и свободите на субектите на данни. В най-лошия случай правата на субектите на данни могат да не бъдат упражнени. Информация за Вашето право на отказ може да бъде намерена в точка 2.8 „Право на отказ (член 7 ОРЗД)“ в тази политика за поверителност.

Данните, обработени в маркера LinkedIn Insight, се криптират и анонимизират в рамките на седем дни. Най-късно след 90 дни анонимизираните данни се изтриват автоматично, ако вече не са необходими за изпълнението на определената цел.

За повече информация относно политиката за поверителност на LinkedIn, моля, посетете следния адрес: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

9.8.4 Marketo

В рамките на регистрацията за бюлетина, както и за изпращане на информация, ние използваме софтуера за маркетингова автоматизация Marketo от Marketo Inc, бул. Mariners Island 901 апартамент 500, Сан Матео, Калифорния 94404, САЩ. С помощта на Marketo събираме статистически данни за използването на нашия уебсайт и комуникационни дейности, за да оптимизираме съответно нашите услуги/продукти и да извършваме маркетинг и продажби по имейл. Обработката е частично автоматизирана, с цел оценка на определени лични аспекти (профилиране). Marketo записва Вашия IP адрес и използва бисквитки за проследяване и анализ на използването на уебсайта, за да предостави информация, специално съобразена с интересите на потребителя. За повече информация относно темата за бисквитките, моля, вижте "7. бисквитки". Информацията, генерирана от бисквитките, се прехвърля на сървър Marketo (намиращ се в рамките на ЕС/ЕИП) и се съхранява там. От наше име Marketo използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта от регистрирани лица и да съставя отчети за дейностите на уебсайта. Можете да предотвратите съхраняването на бисквитки, като коригирате съответно настройките на браузъра си. Настройките на Вашия браузър обаче могат да доведат до невъзможност да използвате всички функции на нашия уебсайт. В изключителни и непредвидени случаи, когато лични данни се прехвърлят в САЩ, сме сключили договор с Marketo. Можете да предотвратите съхранението на бисквитки, като коригирате съответно настройките на браузъра си. Настройките на Вашия браузър обаче могат да доведат до невъзможност да използвате всички функции на нашия уебсайт. В изключителни и непредвидени случаи, когато лични данни се прехвърлят в САЩ, ние сключихме договор с Marketo. Можете да предотвратите съхраняването на бисквитки, като коригирате съответно настройките на браузъра си. Настройките на Вашия браузър обаче могат да доведат до невъзможност да използвате всички функции на нашия уебсайт. В изключителни и непредвидени случаи, когато лични данни се прехвърлят в САЩ, сме сключили договор с Marketo.

Допълнителна информация относно защитата на данните в Marketo можете да намерите на:  https://documents.marketo.com/legal/privacy/

Правното основание за обработката на личните ви данни в рамките на Marketo е Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) ОРЗД. Информация за Вашето право на отказ може да бъде намерена в точка 2.8 „Право на отказ (член 7 ОРЗД)“ в тази политика за поверителност.

9.8.5 Бюлетин

Konica Minolta предлага бюлетин на клиентите и заинтересованите страни за подход, основан на съгласие. Единствените задължителни данни за получаване на бюлетина са Вашият имейл адрес. Предоставянето на допълнителни, отделно маркирани данни е доброволно и ще се използва за лично обръщение към вас. Регистрацията за бюлетина се извършва чрез така наречената процедура за двойно включване. Това означава, че след Вашата регистрация ще Ви изпратим имейл на посочения от вас имейл адрес, в който Ви молим да потвърдите, че желаете да получите информацията. Ако не потвърдите регистрацията си, като кликнете върху връзката, предоставена в имейла, изпратената до Вас връзка ще бъде деактивирана и данните ви ще бъдат изтрити. Ако се съгласите да получавате информация, ще имате достъп до следната информация:
 • Новини и информация за продуктовото портфолио на Konica Minolta
 • Ексклузивни покани за събития, търговски панаири и уебинари
 • Изпращане на препоръки и истории за успех
 • Пазарни тенденции под формата на проучвания, проучване на пазара и бели книги
 • Възможност за участие в анкети за удовлетвореност на клиентите
Като част от процеса на двойно включване, извършен по време на регистрацията, ние съхраняваме IP адресите, които използвате, за период от 30 дни, както и часовете на регистрация и потвърждение. Въз основа на Вашето съгласие ние ще оценим Вашето поведение на потребителите на нашите уебсайтове, както и в бюлетини, които изпращаме, и ще ги присвоим на вашия имейл адрес/потребителски профил в нашата база данни. Освен това съхраняваме информация за браузъра, който използвате, и настройките, направени във Вашата операционна система, както и информация за Вашата интернет връзка, с която сте влезли в нашия уебсайт. Чрез изпратения до Вас бюлетин получаваме, наред с други неща, потвърждения за получаване и четене, както и информация за връзките, върху които сте кликнали в нашия бюлетин. Също така съхраняваме кои области сте посетили на нашия уебсайт и в нашите приложения. Създавайки личен потребителски профил, ние искаме да приспособим нашия рекламен подход към вашите интереси и да оптимизираме нашите предложения на нашия уебсайт за вас.

Нашият бюлетин съдържа информация и новини от Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH и други свързани групирани компании (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Business Center Nord og Midtsjælland A/S, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia - business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd, Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).

Правното основание за обработването на Вашите лични данни за гореспоменатите цели е Вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква a) ОРЗД. Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време без мотив. Можете също да изпратите имейл до einwilligung (at) konicaminolta.de или до данните за контакт, посочени в контактите . Оттеглянето на Вашето съгласие не засяга законността на обработката, извършена въз основа на съгласието до оттеглянето. За повече информация относно Вашето право на отказ, моля, вижте точка 2.8 "Право на отказ (член 7 ОРЗД)" в тази политика за поверителност.

9.9 Обработка - Локализация на бизнес партньор / Google Maps

На нашия уебсайт ние вграждаме услугата Google Maps. Тази услуга се управлява от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (оттук нататък: Google). Google Maps е услуга за дигитални карти, която ни позволява да включим интерактивни карти на нашия уебсайт, да ви дадем общ преглед на нашите местоположения и партньори във Вашата близост и да предложим възможността да планираме Вашия маршрут.

Чрез посещение на подстраница, в която е вградена Google Maps, Google задава „бисквитката“ с името „NID“ във Вашия браузър, което води до прехвърляне на личните ви данни, като вашия IP адрес към Google. За допълнителна информация по темата за бисквитките вижте "7. бисквитки". Ако има Ваш потребителски акаунт в Google, в който сте влезли по време на посещението на съответната подстраница, данните, прехвърлени на Google, ще бъдат директно разпределени към Вашия потребителски акаунт. Ако такова разпределение не е желателно, трябва да излезете от профила си в Google, преди да посетите съответната подстраница. Google обаче ще обработва Вашите лични данни, дори ако не сте влезли в потребителски акаунт на Google. Google ще използва прехвърлените данни за създаване на потребителски профили с цел ориентирана към търсенето реклама и проучване на пазара. Можете да възразите срещу този вид обработка от Google по всяко време, като отстоявате правото си да възразите срещу Google в съответствие с член 21 ОРЗД.

Поради локализацията на Google, прехвърлянето на личните Ви данни към Google може да включва прехвърляне в трета държава, т.е. прехвърляне на лични данни до дестинация, която не е нито в Европейския съюз, нито в Европейското икономическо пространство, в този случай особено до САЩ.

Правното основание за обработката на личните ви данни в контекста на използването на Google Maps е Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф  1, буква a) ОРЗД. Обработката на личните Ви данни извън ЕС/ЕИП ще се основава на Вашето съгласие съгласно член 49, параграф 1, буква a) ОРЗД. В САЩ няма гаранции за адекватно ниво на защита на данните. В резултат на това обработката на лични данни се влияе от допълнителни рискове за правата и свободите на субектите на данни. В най-лошия случай правата на субектите на данни могат да не бъдат упражнени. Информация за Вашето право на отказ може да бъде намерена в точка 2.8 „Право на отказ (член 7 ОРЗД)“ в тази политика за поверителност.

Вашите лични данни няма да се съхраняват от нас като администратор.
Допълнителна информация относно защитата на данните в Google може да бъде намерена на следния адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

9.10 Обработка на дейности - Избягване на нежелана поща / Google reCAPTCHA

На нашия уебсайт ние вграждаме услугата Google reCAPTCHA. Тази услуга се управлява от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (оттук нататък: Google). Google reCAPTCHA се използва за разграничаване между ръчно въвеждане на физическо лице и злоупотреба и автоматизирано въвеждане от програми/ботове във формулярни полета, за да се избегне спам или подобно. Като част от предоставянето на функционалността на услугата и по-специално по време на процеса на проверка на Google reCAPTCHA, Вашият IP адрес и всяка друга информация за хардуера и софтуера, изисквана от Google, като версията на използвания браузър, ще бъдат предадени на Google.

Поради локализацията на Google, прехвърлянето на личните Ви данни към Google може да доведе до прехвърляне на личните ви данни в трета държава, т.е. до дестинация, която не е нито в Европейския съюз, нито в Европейското икономическо пространство, в този случай най-вече САЩ.

Правното основание за обработката на Вашите лични данни в контекста на използването на Google reCAPTCHA представлява законния ни интерес в съответствие с член 6, параграф 1,  буква е) ОРЗД. Нашият законен интерес е да гарантираме сигурността и следователно функционалността на нашия уебсайт, особено чрез предотвратяване на нежелана поща и злоупотреба.

Вашите лични данни няма да се съхраняват от нас като администратор.

Допълнителна информация относно обработката от Google може да се намери в политиката за поверителност на Google:https://policies.google.com/privacy?hl=bg

9.11 Дейност по обработка - Youtube

На нашите уебсайтове сме интегрирали видеоклипове в YouTube. Те се съхраняват на www.youtube.com, но могат да се възпроизвеждат директно от нашия уебсайт. YouTube е платформа на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (оттук нататък: Google). Активирахме подобрения режим на поверителност, когато вграждаме видеоклиповете в нашия уебсайт. Това означава, че никаква информация за Вас няма да бъде изпратена до YouTube, ако не пуснете видеоклиповете. Когато обаче възпроизвеждате видеоклипове, данните се прехвърлят в YouTube. Първо, YouTube е уведомен, че сте посетили подходящата подстраница на нашия уебсайт, където е вграден видеоклипът. Освен това други данни могат да бъдат прехвърлени в YouTube, за които не сме запознати. Нямаме влияние върху трансфера на данни. Ако сте регистрирани в YouTube, прехвърлените данни са директно свързани с Вашия акаунт. YouTube съхранява данните Ви като потребителски профили и ги използва с цел реклама, проучване на пазара и / или дизайн на уебсайта, основан на нуждите. Такава оценка може да се извърши по-специално (дори за потребители, които не са влезли в системата) с цел предоставяне на реклама, основана на нуждите. Имате право да възразите срещу създаването на потребителски профили от YouTube в съответствие с член 21 ОРЗД, което трябва да комуникирате директно с YouTube.
Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането и обработката на данни може да се намери в Декларацията за поверителност на YouTube.

Поради локализацията на Google, прехвърлянето на личните Ви данни към Google може да включва прехвърляне в трета държава, т.е. прехвърляне на лични данни до дестинация, която не е нито в Европейския съюз, нито в Европейското икономическо пространство, в този случай най-вече САЩ.

Правното основание за обработката на личните Ви данни в контекста на използването на YouTube, което се инициализира чрез възпроизвеждане на видеоклип в YouTube, е Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква a) ОРЗД. Обработката на личните Ви данни извън ЕС/ЕИП ще се основава на Вашето съгласие съгласно член 49, параграф 1, буква a) GDPR. В САЩ няма гаранции за адекватно ниво на защита на данните. В резултат на това обработката на лични данни се влияе от допълнителни рискове за правата и свободите на субектите на данни. В най-лошия случай правата на субектите на данни могат да не бъдат упражнени. Информация за Вашето право на отказ може да бъде намерена в точка 2.8 „Право на отказ (член 7 ОРЗД)“ в тази политика за поверителност.

9.12 Обработваща дейност - Typeform

На нашия уебсайт ние интегрираме услугата Typeform от TYPEFORM, SL, Bac de Roda 163, 08018 Барселона, Испания (оттук нататък: Typeform). Тази услуга се използва за формуляри и анкети на нашия уебсайт. След попълване и подаване на формуляр или проучване на нашия уебсайт, IP адресът, датата и часът, както и продължителността на посещението на нашия уебсайт и информацията, предоставена във формуляра, се предават на Typeform и се съхраняват.

Правното основание за обработката на Вашите лични данни в контекста на Typeform е член 6, параграф 1, буква a) ОРЗД. Това е Вашето съгласие. Можете да намерите информация за правото си на отказ съгласно точка 2.8 „Право на отказ (член 7  ОРЗД)“ в тази политика за поверителност.

Можете да получите допълнителна информация по темата за защита на данните в Typeform на следния адрес:
https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/

9.13 Обработваща дейност - Cloudfront

Този уебсайт използва мрежата за доставка на съдържание (CDN) Cloudfront. Това е услуга на Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Сиатъл, WA 98109-5210 (оттук нататък: Amazon Web Services). CDN е интегриран под формата на Java скриптов код на нашия уебсайт и се презарежда по време на посещение. Cloudfront ни позволява да осигурим повишена производителност при зареждане, подобрена наличност и предотвратяване на загуба на данни, като предоставяме дублирани данни (например графики или скриптове) от този уебсайт на различни сървъри по света. Въпреки това, когато посетите този уебсайт, снимките / видео файловете могат автоматично да бъдат изискани от Cloudfront и тази автоматизирана заявка за файлове със снимки / видео може да доведе до предаване на лични данни, като Вашия IP адрес, на сървъри на Amazon Web Services. Поради локализацията на Amazon, прехвърлянето на личните Ви данни на Amazon може да включва прехвърляне на лични данни в трета държава, която не е нито в Европейския съюз, нито в Европейското икономическо пространство, в този случай най-вече САЩ. Обработката на личните Ви данни извън ЕС/ЕИП ще се основава на Вашето съгласие съгласно член 49, параграф 1, буква а  ОРЗД. В САЩ няма гаранции за адекватно ниво на защита на данните. В резултат на това обработката на лични данни се влияе от допълнителни рискове за правата и свободите на субектите на данни. В най-лошия случай правата на субектите на данни могат да не бъдат упражнени.

Поради факта, че Cloudfront е вграден в нашия уебсайт посредством Java Script, можете да предотвратите изпълнението му, като деактивирате Java Script в браузъра си или като инсталирате така наречения Java Script blocker (например https://www.ghostery.com ).

Правното основание за обработката на Вашите лични данни в контекста на използването на Cloudfront е нашият легитимен интерес, който в случая е да гарантира сигурността и достъпността на този уебсайт, съгласно член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД.
Можете да получите допълнителна информация по темата за защита на данните в Amazon Web Services на следния адрес (и):  https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls или https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/


9.14 Обработка - Qualtrics

За провеждане на проучвания използваме технологиите на Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, САЩ (оттук нататък: Qualtrics).
Използваме Qualtrics, за да Ви предложим възможността да ни предоставите обратна връзка относно нашите уебсайтове или услуги. Проучванията на нашите уебсайтове обикновено са анонимни. Ако искате да се свържат с Вас като част от Вашата обратна връзка, можете да попълните формуляр за контакт в края на анкетата. Моля, имайте предвид, че след това анкетата вече няма да бъде анонимна.
В отделни случаи бихме искали да Ви попитаме за Вашето удовлетворение от нашите услуги. За тази цел с вас ще се свържете по имейл и ще поискате обратна връзка. Това ще се случи само ако сте ни дали предварително валидно съгласие за маркетингов контакт в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) ОРЗД. За изпращане на тази целенасочена заявка за обратна връзка Qualtrics е свързана със софтуера за маркетингова автоматизация Marketo. Тази връзка между Marketo и Qualtrics ни позволява да изпращаме имейли с индивидуални линкови анкети, създадени в Qualtrics и автоматично съдържащи всички функции за проследяване на Marketo. В допълнение, това дава възможност да се анализират данните от проучванията не само в Qualtrics, но и в Marketo и да се създадат насочени към клиентите последващи действия на базата на тези данни. За повече информация относно Marketo, моля, проверете  9.8.4 Marketo.

За да се осигури анкетата, е необходимо да активирате бисквитки, които са функционално необходими. Това се случва само веднага щом започнете анкетата и се съгласите с активирането на бисквитките. 
Бисквитките позволяват, например, да напуснете анкетата и след това да продължите, като кликнете отново върху връзката на анкетата в точката, където преди това сте приключили анкетата. В зависимост от настройките на Вашия браузър имате максимум една седмица, за да се върнете към анкетата и да попълните отговорите си. Ако не правите допълнителни редакции, Вашите предварителни отговори ще бъдат записани като окончателни след една седмица. По принцип можете да предотвратите съхраняването на бисквитки, като направите съответната настройка в браузъра си; въпреки това бихме искали да отбележим, че тогава може да не можете да участвате в нашите цифрови проучвания. Можете да намерите повече информация по темата за бисквитките в " 7. Бисквитки ".

За обработката на Вашите лични данни в контекста на проучванията, Вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква a) ОРЗД представлява правното основание. Събраните данни се съхраняват и обработват от наше име от Qualtrics на сървъри в ЕС. Поради локализацията на Qualtrics LLC, достъпът до тези данни от САЩ може да има в отделни случаи. Обработката на личните Ви данни извън ЕС/ЕИП ще се основава на Вашето съгласие съгласно член 49, параграф 1, буква a) ОРЗД. В САЩ няма гаранции за адекватно ниво на защита на данните. В резултат на това обработката на лични данни се влияе от допълнителни рискове за правата и свободите на субектите на данни. В най-лошия случай правата на субектите на данни могат да не бъдат упражнени. Можете да намерите информация за правото си на отказ в точка 2.8 „Право на отказ (член 7 ОРЗД)“

9.15 Обработваща дейност - уеб семинари на Konica Minolta / GoToWebinar

Konica Minolta използва услугата GoToWebinar, предоставена от LogMeIn Ireland Limited, Bloodstone Building, Block C, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland (оттук нататък: LogMeIn) за провеждане на уеб семинари.
Нашите предложения за уебинари варират от различни безплатни уебинари до няколко платени уебинари. Регистрацията за тези уеб семинари винаги се извършва чрез формуляр на една от нашите целеви страници. В хода на регистрацията и участието в уебинар личните данни неизбежно ще бъдат обработвани с помощта на различни бисквитки, които са зададени на Вашето крайно устройство. За допълнителна информация по темата за бисквитките вижте "7. Бисквитки". Освен това бихме искали да отбележим, че личните данни се обработват дори чрез чисто информативно посещение на уебсайта. Можете да намерите повече информация за това в 8.1 „Дейност по обработка - посещение на нашия уебсайт“. По-долу ще намерите преглед на личните данни, които могат да бъдат обработени, ако решите да присъствате на някой от нашите уебинари с помощта на услугата GoToWebinar. Задължителните данни, които трябва да се въведат, са отбелязани със "*". Специална характеристика е адресната информация, тъй като тази информация се изисква само за уеб семинари с разходи, за да може да се изпрати фактура.
 • Имейл адрес*
 • Първо име*
 • Фамилия*
 • Търговско дружество*
 • Описание на работата
 • Телефонен номер
 • Адресна информация * (само за уеб семинари с разходи)
Правното основание за обработката на Вашите лични данни в хода на регистрацията и участието в безплатен уеб семинар е Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Информация за Вашето право на отказ може да бъде намерена в точка 2.8 „Право на отказ (член 7 от ОРЗД)“ в тази политика за поверителност.

За уеб семинари с разходи, чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, т.е. съществуващият договор между Вас и нас, представлява правното основание за обработката на Вашите лични данни.

Независимо от регистрацията и участието в уебинар, Вашите лични данни могат също да се използват за анализ и оптимизиране на нашите предложения за уебинари. Тази обработка се основава на законния ни интерес съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) ОРЗД, при което законният ни интерес е непрекъснатата оптимизация на нашата оферта.

Поради факта, че LogMeIn действа като обработващ по смисъла на чл. 28 от ОРЗД, е сключен договор за обработка. Освен това, преди да се използват услугите на LogMeIn, беше проверено в съответствие с чл. 28 от ОРЗД дали доставчикът на услуги гарантира сигурността на обработката чрез предприети технически и организационни мерки. Мястото на обработка може да обхваща както Европейския съюз, така и Съединените щати, тъй като LogMeIn има седалище в САЩ. Поради локализацията на централата на LogMeIn, прехвърлянето на Вашите лични данни към LogMeIn може да включва прехвърляне от трета държава, т.е. прехвърляне на лични данни до дестинация, която не е нито в Европейския съюз, нито в Европейското икономическо пространство, в този случай най-вече САЩ. Обработката на личните Ви данни извън ЕС/ЕИП ще се основава на Вашето съгласие съгласно ччлен 49, параграф 1, буква а) ОРЗД. В САЩ няма гаранции за адекватно ниво на защита на данните. В резултат на това обработката на лични данни се влияе от допълнителни рискове за правата и свободите на субектите на данни. За повече информация относно Вашето право на отказ, моля, вижте раздел 2.8 "Право на отказ (член 7 от ОРЗД)" в тази политика за поверителност.

Изтриването на информацията за Вашата регистрация и участие в уеб семинар, както и всички свързани лични данни ще се извърши автоматично след 365 дни.

10. Глобална политика на Konica Minolta

11. Поверително третиране на личните данни за маркетингови цели

Целта на предоставената информация за поверително третиране на лични данни за маркетингови цели от Коника Минолта Бизнес Солюшънс Бълария ЕООД е да ви информира относно това, какви лични данни предоставяте, за да изпратите запитване, да се регистрирате и присъствате на маркетингово събитие* и как се използват тези данни.
 
Кой управлява вашите лични данни свързани със запитвания, регистрация и участие в  маркетингови събития на дружеството.
 
Коника Минолта Бизнес Солюшънс Бълария ЕООД е част от глобална организация от взаимосвързани самостоятелни юридически лица, част от групата на Коника Минолта по света.
 
Данните, които предоставяте, когато изпращате запитване, регистрирате участие или присъствате на маркетингово събитие се обработват единствено от Коника Минолта Бизнес Солюшънс Бълария ЕООД.
 
Какви видове лични данни събираме, обработваме и съхраняваме
 
table.JPG

Как използваме и обработваме вашите лични данни
 
Коника Минолта България ще обработи вашите данни при изпращане на запитване, за да администрира и предостави обратна връзка на вашето искане, поръчка или друг вид запитване. В случай, че сте посочили изрично във формата за запитване да се установи контакт с вас по телефон, ще използваме данните, за да се свържем с вас, да обсъдим нашите продукти и услуги и това как можем да ви бъдем полезни.
 
Коника Минолта България ще обработи вашите данни за регистрация, за да администрира участието ви в събития, организирани от нас. Ще използваме данните, за да установим връзка с вас и да създаден професионален контакт с оглед на сътрудничеството ни в бъдеще.
 
Ние ще използваме данните от вашата визитна картичка, за да изпратим на вашата електронна поща маркетингови съобщения, които можете да приемете или отхвърлите. След като разполагаме с ваши лични данни, във всеки момент можете да се откажете да получавате имейли от нас като кликнете на връзката за отписване, намираща се в долната част на електронното ни съобщение.
 
Ще използване данните от live chat функция на сайта, за да предоставим бърза и акуратна информация на изпратените запитвания.
 
Ще обработим личните ви данни, свързани с предоставената от вас обратна връзка, с цел извършване на оценка на вашата удовлетвореност и с цел подобряване качеството на събитията организирани от Коника Минолта България.
 
Ние ще публикуваме снимките и видеозаписите от маркетинговите събития, на които може да се появите на преден или заден план на уебсайта на Коника Минолта България, на нашата Facebook страница или на други електронни или печатни медии. Чрез поставяне на ясни знаци на мястото на събитието ще бъдете уведомени, че ще бъдат направени снимки и видеоклипове с намерението да станат публично достояние. В случай, че не желаете да бъдат направени снимки или видеоклипове, на които вие се появявате на събитие на Коника Минолта България, или ако не желаете да публикуваме снимка или друго аудиовизуално медийно съдържание с вас, моля да ни уведомите преди самото събитие и ние ще се съобразим с вашето искане. Такова искане можете да предоставите като изпратите имейл на адрес: marketing@konicaminolta.bg.
 
Правно основание за обработване на личните ви данни за маркетингови цели
 
Коника Минолта България обработва вашите лични данни, както е описано подробно по-горе, въз основа на законните интереси и с цел да популяризира своите продукти и услуги, и да утвърди присъствието си на пазара. При пълно зачитане на вашите права за защита на лични данни, сме извършили оценка на законните интереси, с цел балансиране интересите на страните, свързани с поверителния характер на вашите лични данни. В случай, че считате, че бизнес интересите ни за обработка на данните ви за маркетингови цели имат преимущество над вашите собствени интереси или права и свободи, моля да ни уведомите на имейл на адрес: marketing@konicaminolta.bg.
 
Как се съхраняват вашите данни
 
Информацията за вас се съхранява в една или повече бази данни, поддържани от трети страни, намиращи се в Европейския съюз. Личните ви данни могат да бъдат съхранявани на хартиен носител в нашите офиси в град София, Пловдив и Варна. Съхраняваме предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на всички приложими местни и международни нормативни актове. За да предотвратим неоторизиран достъп до разкриване на информация сме предприели технически и организационни мерки, с които да гарантираме защитата на личните ви данни.
 
*Маркетингово събитие на Коника Минолта Бизнес Солюшънс Бълария ЕООД включва бизнес конференция, семинар, уебинар, работна среща, бизнес закуска, онлайн дискусия и подобен вид публични или закрити събирания, организирани самостоятелно или в сътрудничество с друго дружество.

12. Политика за поверителност при кандидатстване за работа

Обхват и цели на обработката на данни

   а) Вътрешна обработка на данни при разглеждане на Вашата кандидатура

С продължаване използването на сайта, ние приемаме, че сте се запознали с нашата Политика за обработка на данни и условията за нейното приложение. Като част от процеса на кандидатстване, ние обработваме посочените данни с цел да прегледаме вашата кандидатура и това дали вашата кандидатура е подходяща за свободната длъжност. Коника Минолта съхранява вашите данни само в нашата база данни локализирана в България. Подходящите кандидатури за работа се препращат към съответния отдел за подробен преглед. Трябва да предоставите автобиография, референции или подходящи данни, за да можем да оценим изцяло вашата кандидатура. Когато въвеждате своите данни, моля, обърнете внимание на следните задължителни полета: име, фамилия, адрес, имейл адрес, телефон, както и прикачване на файл с Автобиография и/или мотивационно писмо. Други детайли, включително снимка, не са задължителни.
 

   б) Съхранение на вашата кандидатура в нашия сайт

Ние съхраняваме вашите данни относно кандидатурата Ви в нашия уеб портал. Коника Минолта Бизнес Солюшънс България има достъп до този портал.
 
Това ни дава възможност да съпоставим вашия квалификационен профил с други свободни работни места и да привлечем вниманието ви към други подходящи длъжности. Ако обаче не желаете, можете да възразите срещу предоставените данни по всяко време.
 
В случай, че сте съгласни, ние съхраняваме вашите данни за максимален период от шест месеца, след което те се изтриват. Моля, обърнете внимание, че в случай на възражение срещу обработката на данни, ние няма да имаме възможност да разгледаме Вашата кандидатура. Правното основание в този случай е член 6, параграф 1, буква „б“, предложение 2-ро от ОРЗД.
 
Информацията, която изпращате посредством Сайта, не може да съдържа:

 • информация от името на трети лица без тяхно съгласие;

 • материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица и/или на действащата нормативна уредба, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;

 • съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна;

 • информация, която съдържа търговски тайни, освен ако Потребителят не ги притежава или има разрешение от собственика

    в) Упражняване на вашите права и връзка с нас


Имате право да получите информация, както и на достъп до всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за вас.

Освен това, имате право да оттеглите вече дадено съгласие или да заявите коригиране, допълване или изтриване на личните ви данни, ако няма необходимост повече да съхраняваме данните (например, тъй като данните повече не са необходими за решението за назначаване или, тъй като Вие възразявате срещу съгласието).
 
За да упражните правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Коника Минолта е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите на контактите, посочени в тази Политика за поверителност. Вашето искане следва да съдържа изискуемия от закона минимум съгласно чл. 37в от ЗЗЛД.

13. „Коника Минолта“ определя следната политика в качеството на глобален ориентир за собствено поведение