[Error loading the WebPart 'HeaderImageWidget1' of type 'HeaderImageWidget']
 

Нашата мисия

Създаване на нови социални и икономически ценности. Цялата наша дейност е основана на Хартата на корпоративното поведение. В този документ ние изразяваме своя ангажимент не само за постигането на растеж, но и за изпълняването на своята социална отговорност и по-широк принос към обществото.
 
Корпоративната философия на Konica Minolta се основава на тази Харта и ръководи дейностите на компанията в областта на устойчивото развитие със своята Мисия за „Създаването на нови ценности“. Ние използваме креативни идеи за обезпечаването на осезаема нова ценност, за решаването на проблемите, с които се сблъскват клиентите и обществото като цяло. В своята философия, Konica Minolta се стреми да се утвърди като компания, която е от съществено значение за обществото, като продължава да създава нова стойност с принос в иновациите по света. Поради това, отчитайки социалните, екологичните и икономическите цели, нашата мисия за устойчиво развитие е „Създаването на нови ценности за устойчив свят".
 

Цели за устойчиво развитие

Ние се стремим да допринасяме за целите за Устойчивото развитие на ООН (SDG). Тъй като околната среда е ключов фактор за заинтересованите страни, Eco Vision 2050, формулирана за първи път през 2009 г., е нашият дългосрочен план за устойчиво бъдеще. Това се основава на нашата философия и се състои от три основни цели:
 


Съкращаване с 80% на емисиите от CO2  в продължение на жизнения цикъл на продукта до 2050г. в сравнение с нивата през финансовата 2005 година.Насърчаване на рециклирането и използване на ограничените ресурси на Земята по ефективен начин;

Работа по насърчаване на възстановяването и съхранението на биологичното разнообразие.

 Политика

Базирайки се на диалога със заинтересованите страни и на анализа на същността, темата за околната среда е от централно значение за дейностите на Konica Minolta. Поради тази причина ние сме определили набор от ключови принципи за управление на околната среда, които са заложени в нашата Европейска политика за околната среда. Политиката е в съответствие с Хартата за корпоративното поведение и корпоративната философия, включително нашата Мисия. Тези три елемента ръководят нашите дейности за обезпечаване на устойчиво развитие, като в същото време Политиката включва най-конкретните цели.


Съответствие

Според разбирането на Konica Minolta, „съответствие“ означава не само съблюдаването на националните и международните закони, но също така включва и придържането към корпоративната етика и Правилника за вътрешния трудов ред. Хартата за корпоративно поведение на Konica Minolta беше създадена, вземайки предвид това разбиране. Тя дефинира принципите, които ръководят спазването на изискванията за цялата Група и има съществено значение за управлението на Групата.
 
Ръководните принципи на Групата Konica Minolta изразяват ангажираността на Konica Minolta да действа в съответствие с международните социални норми, като например Глобалният договор на Организацията на Обединените Нации, участник в който се явява компанията (Konica Minolta, Inc.) и Всеобщата Декларация за правата на човека.
 

Принципи, Харти и Нормативи, свързани с Корпоративната социална отговорност (CSR), които Konica Minolta одобрява или съблюдава:

 • Глобален договор на ООН
 • Цели за устойчиво развитие (ЦУР)
 • Всеобща Декларация за правата на човека
 • Японска федерация на бизнеса – „Харта на корпоративното поведение“
 • Кодекс за поведение на EICC
   

Групи, в които участва Konica Minolta, свързани с Корпоративна социална отговорност (CSR):

 • Гражданска коалиция за електронна индустрия (EICC)
 • Инициативата за снабдяване от зони без конфликт (CFSI)
 • Японска асоциация за търговия с електроника и информационни технологии (JEITA), Работна група отговорна за търговията с минерали, Работна група за снабдяване от зони без конфликт

 

Освен това, ние съблюдаваме европейските закони и регламенти, приложими към нашия бизнес. По-долу са изброени някои от тях.
 

Закон за съвременното робство:

Съгласно Закона за съвременното робство на Обединеното кралство от 2015 г. и Закона за прозрачност на доставките в Калифорния от 2010 г., Konica Minolta заявява, че е предприела мерки за обезпечаването на това, че робството и трафикът на хора нямат място в нито една от нейните вериги за доставки, и в която и да било част на бизнеса. Повече информация в Декларацията за прозрачност.
 

Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH):

Konica Minolta спазва изискванията на Регулаторната рамка на ЕС, която изисква регистрация и управление на всички химически вещества, използвани в предприятията, в съответствие с техните условия на употреба с цел обезпечаването на безопасна оценка на химичните вещества.
 

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE):

Директива на ЕС; в Европа, компанията е приела мерки в съответствие с Директивата на ЕС за WEEE относно изхвърлянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и спазва изискванията на тази Директива.
 

Пакетна кръгова икономика:

Набор от мерки за стимулиране на прехода на Европа към кръгова икономика, към повишаване на глобалната конкурентоспособност, към стимулиране на устойчив икономически растеж и към създаване на нови работни места. Ние предприемаме мерки в подкрепа на постигането на европейската цел за кръгова икономика.
 

Европейско Доброволно споразумение за принтери (EVAP):

Доброволно споразумение от 2011 г. насам, установяващо набор от целеви показатели, които трябва да бъдат постигнати за всички продукти, продавани на пазара на ЕС. Изискванията за енергийна ефективност и наличност на двустранен печат трябва да бъдат удовлетворени от поне 90% от продаваната продукция. Също така споразумението има за цел да намали въздействието на оборудването за обработка на изображения върху околната среда – както по пътя на разработките, така и по пътя на оказване на помощ на клиентите в правенето на осъзнат избор при закупуването и използването на оборудване. Konica Minolta е подписала това споразумение.
 

Ограничаване на определени Опасни вещества (RoHS):

Директива на ЕС, която ограничава (с изключения) използването на шест опасни материала при производството на различни видове електронно и електрическо оборудване. Konica Minolta отговаря на изискванията на тази Директива RoHS.
 

Директива за екодизайн:

Директива на ЕС, която обезпечава съгласувани правила в рамките на целия ЕС за подобряване на екологичните показатели на продуктите. Konica Minolta отговаря на изискванията на действащите Директиви за екодизайн.
 

Директива за батериите:

Директива на ЕС, която регулира производството и изхвърлянето на батериите в Европейския съюз с цел подобряване на екологичните показатели на батериите и акумулаторите. Konica Minolta отговаря на изискванията.
 


 

Отговорност за жизнения цикъл на продукта и веригата за доставки


Konica Minolta се стреми да намалява въздействието върху околната среда на продуктите в продължение на целия им жизнен цикъл
Konica Minolta се стреми да намалява въздействието върху околната среда на продуктите в продължение на целия им жизнен цикъл, от планирането и разработването до снабдяването и производството, дистрибуцията, продажбите и обслужването, събирането и рециклирането. Всички етапи от жизнения цикъл на продукта се наблюдават внимателно, като се използват анализи на общите входящи и изходящи данни, ефективността на използване на  енергията и ресурси, рециклирането и предотвратяването на отпадъците, а също така отговаря на изискванията на всички приложими разпоредби във връзка с околната среда и безопасността.


Konica Minolta се стреми към устойчиво развитие по цялата верига на доставки
Ние не само се стремим да изпълняваме своите отговорности от гледна точка на непосредственото въздействие върху околната среда на нашите собствени продукти и услуги, а също така сме ангажирани с устойчивото развитие по цялата верига на доставки, основаваща се на отношения на доверие с доставчиците ни. Konica Minolta изисква от своите бизнес партньори да обмислят въпроси, свързани с работата (човешките права), етиката, околната среда, безопасността и здравето в своите бизнес дейности. Групата също така предприема мерки за справяне с конфликти, свързани с минерали, като се стреми да предотвратява нарушенията на правата на човека в конфликтни зони, от които се добиват минерални ресурси, използвани за нейните продукти.
 

Получете повече информация:

Сертификати, рейтинги и класации

Системата за управление на околната среда на Konica Minolta Europe е сертифицирана в съответствие международния стандарт ISO 14001:2015. Това е индикация за нашите амбициозни цели, свързани с намаляването на отрицателното въздействие върху околната среда.
 
Konica Minolta, Inc. получава и международно признание  заради своя ангажимент към устойчиво развитие, оценена от външни страни.

Компанията е била включена в следните известни инвестиционни индекси:
 
July 2018: Included in FTSE4Good Index consecutively since 2003, and the FTSE Blossom Japan Index since its establishment in 2017


July 2018: Included in consecutive MSCI ESG Leaders indices since 2010


January 2018: Included in Morningstar Socially Responsible Investment Index


September 2017: Included in Dow Jones Sustainability World Index

The company has been evaluated by the following international CSR Rating Agencies:​


 
July 2018: Prime Status by the Germany-based ISS-oekom (formerly oekom research AG)March 2018: Selected for investment universe of Ethibel Pioneer and Ethibel ExcellenceFebruary 2018: Ranked Gold Class 2018 for Corporate Sustainability by RobecoSAM

 October 2017: Selected as a Climate A List company, highest rating of CDPLevel Recognition Medal in EcoVadis 2017 sustainability ratings

Labels

Konica Minolta sets industry standards worldwide in the field of environmental protection. The company's certification actually goes further than required in many cases – as shown by its label certification.
These labels include: 
 

 • Blue Angel: A reliable guide to environmentally safe purchasing. Konica Minolta systems were the world's first laser-based copier systems ever to be awarded this certification, in 1992. Nearly all office devices currently sold in Germany now carry the label. All devices, including those sold outside Germany, meet the strict requirements of the German label.


 
 • ENERGY STAR: International standard for energy-efficient consumer products; a product's TEC (Typical Electricity Consumption) value is a key criterion for low energy consumption. All Konica Minolta's office systems and nearly all its production printing systems are qualified in this respect.
 
 
 • Food contact: Our toner is 100% harmless when brought into contact with food. Thanks to the environmentally-friendly properties of Simitri toner, TÜV Rhineland has recognised it as 100% harmless when in contact with food. This food safety certification creates new opportunities for use, including food packaging and food label printing.


For further details of Konica Minolta’s corporate sustainability activities, please see the CSR Report.

 

Get in touch...

...and contact our Sustainability Team!

Send Email

ContactFormWrapper

Предпочитана форма на комуникация:

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings