Как дигиталната трансформация помага за устойчиво развитие?

| 17 април 2024

Дигиталната трансформация носи неоспорими предимства за развитието на бизнеса. Но пред нас стои един важен въпрос: може ли тя да бъде устойчива в контекста на климатичната криза? В настоящият блог пост разглеждаме основните фактори, които участват във формирането на бъдеще с устойчиво развитие, социална и корпоративна отговорност.


Когато говорим за дигитална трансформация, имаме предвид интегрирането на цифрови технологии във всички области на бизнеса или организацията, което води до фундаментални промени в начина, по който работи цялата екосистема. Дигиталната трансформация е свързана с хората, тяхната култура и процеси. За целите на този блог обаче ще се съсредоточим върху технологичния аспект на процеса. 

Дигиталната трансформация повишава ефективността в различни процеси и осигурява повече производителност, служи за нарастване на клиентската удоволетвореност и висококачествени потребителски изживявания. Предоставя прозрения, базирани на данни, подобрено сътрудничество, подобрена комуникация, повече гъвкавост, по-малко човешки грешки и повече сигурност.

Въпреки многобройните оперативни ползи, може ли дигиталната трансформация да доведе и до повече устойчивост? Какво е въздействието на цифровите технологии върху околната среда? Това са въпросите, които разглеждаме в днешния блог пост. Разбирането на критичните фактори е от съществено значение, за да се избегне т.нар. “грийнуошинг“ относно възможностите, които предлага цифровата трансформация. Трябва да се вземат предвид аспекти като потреблението на ресурси и обемите на отпадъците. Това може да бъде сложен дебат, с разнообразни налични статистически данни и практически прозрения.


Печат или екран – кое е по-устойчиво?


Един от най-очевидните процеси, който идва на ум, когато мислим за цифрова трансформация, е дигитализацията на процесите, базирани на хартиен носител. Integrated Sustainability публикува интересна статия през 2020 г., сравняваща четенето на печатен документ с четенето на цифров еквивалент и използваните по-долу цифри дават ценна представа за това.

Над осем дървета са необходими за производството на 100 000 листа хартия, генерирайки въглероден отпечатък от 6 000 kg CO₂ еквиваленти. Използването на енергия и вода представлява най-голямата част от този отпечатък. Само производството на 20 листа хартия изразходва 6,4 литра прясна вода. Към това се добавя и консумацията на ресурси на печатащите устройства - въпреки че според Except Integrated Sustainability консумацията на енергия по време на процеса на печат е минимална. Важно е обаче да се вземе предвид и въздействието върху околната среда от производството на принтера.

Погледнато към алтернативата, ако загърбим напълно хартията и хората четат единствено на екраните си, това потребление на печатни ресурси би било премахнато. От друга страна, производството на лаптоп е отговорно за 70% от общата му консумация на енергия през целия му живот. Освен това производството на всеки лаптоп допринася за консумация на вода, еквивалентна на 6500 литра. Сравнете това с печат, където веднъж отпечатан документ, той е лесно достъпен и можете да го четете колкото пъти искате. Четенето на същия документ отново на лаптоп, от друга страна, изисква ново електричество всеки път.

В допълнение, един лист хартия може да бъде рециклиран до седем пъти и когато се използва максимално, рециклираната хартия може да намали въглеродните емисии с 47%, от 6000 kg на 100 000 листа до 3200 kg. От друга страна, 50% от емисиите, генерирани по време на производството на нов лаптоп, се компенсират веднага щом лаптопът бъде рециклиран. За употребявани лаптопи тази цифра може да достигне до 75%.

Въз основа на тези цифри, Except Integrated Sustainability посочва, че емисиите на CO₂ както от цифров, така и от физически документ ще зависят от това как се използва документът. Те отбелязват, че ако някой прочете документ само веднъж, тогава цифровата версия генерира по-малко CO₂. Печатът обаче става по-екологичен, ако хората прочетат или споделят документ повече от три пъти. По този начин начинът, по който хората използват документи, значително влияе върху общите емисии на CO₂.
 

Консумацията на ресурси като част от дигиталното сътрудничесто и комуникации


Дигиталната колаборация е гъвкав и мощен начин за свързване на екипи и служители, независимо от това къде са базирани.

С напредването на дигитализацията количеството данни, които се изпращат напред-назад, изтеглят и съхраняват, също се увеличава. Например, според данни на Domo, средният човек произвежда 102 MB данни всяка минута.

През 2019 г. германското списание Oekotest публикува статия със заглавие: „Един имейл е също толкова вреден за климата, колкото и найлонова торбичка. С нарастването на обема на данните нараства и консумацията на енергия:  

Устойчиви ли са облачните решения?


Една от ключовите технологии, които съпътстват дигиталната трансформация е миграцията към облачни решения. Облачните решения предлагат сътрудничество между различни местоположения, рентабилно планиране, повече гъвкавост и защита срещу загуба на данни - само няколко предимства. В резултат на това все повече организации мигрират своята ИТ инфраструктура и приложения към облака, като се възползват от многобройните предимства.

Разбира се, този подход оказва влияние и върху потреблението на ресурси. Счита се, че центровете за данни са отговорни за до 3% от световното потребление на електроенергия днес и се очаква да достигнат 4% до 2030 г. Това се дължи на потреблението на енергия от сървърни инфраструктури, системи за охлаждане, противопожарни системи, системи за резервно захранване и инструменти за мониторинг и управление. Към това се добавя огромната консумация на вода за охлаждане, която също оказва влияние върху устойчивостта. Можете да научите повече за устойчивостта на центровете за данни в тази статия в блога: Колко устойчиви са центровете за данни и облачните услуги?

Устойчивостта се превръща в ключово съображение по отношение на използването на AI в центровете за данни. В скорошно проучване 57% от собствениците на центрове за данни споделят, че биха се доверили на AI модел за вземане на оперативни решения – това е увеличение от почти 20% спрямо предходната година. Системите с изкуствен интелект обаче разчитат в голяма степен на огромни количества данни, а обучението и предоставянето на изкуствен интелект изисква огромни количества изчислителна мощност и съхранение на данни. Всеки път, когато AI приложение изчислява цифри, анализира данни или отговаря на въпроси, то използва „блок за графична обработка“. Тези графични процесори, които обикновено се съхраняват в сървъри в центрове за данни, консумират около четири пъти повече енергия от сървърите, използвани за облачни приложения. Работни натоварвания, изискващи много ресурси и използващи CPU и GPU, ще увеличат енергопотреблението на центровете за данни с 12% до 2023 г.
 

Глобалният проблем с електронните отпадъци


Използването на цифрови услуги изисква крайни устройства като лаптопи, таблети, смартфони и други подобни. Използваната Wi-Fi мрежа (или мобилна клетъчна мрежа) също изисква компоненти и електричество. Ако всички тези устройства в крайна сметка бъдат изведени от експлоатация, неизбежно ще се генерират електронни отпадъци.

Данните от Except Integrated Sustainability показват, че електронните отпадъци се натрупват с невероятна скорост, три пъти по-бърза от нарастването на световното население, като 90% от тях се изхвърлят незаконно. През 2019 г. хората са произвели 54 милиона тона електронни отпадъци – средно 7,3 кг на човек на Земята. Данните показват увеличение от 44,4 милиона метрични тона за пет години. Въпреки това, според документацията, само 17,4 процента от тези отпадъци са събрани и правилно рециклирани.

Въпреки че електронните устройства съдържат компоненти на ценни метали, това включва и силно токсични елементи. Често децата и жените в развиващите се страни са натоварени със задачата да събират тези купчини електронни отпадъци за ценни метали, процес на полурециклиране, който крие рискове както за околната среда, така и за хората, които работят с него – като например когато работниците прибягват до изгаряне на лаптопи, за да извлича мед.

Електронните отпадъци са едновременно опасен и ценен ресурс. Доклад на ООН предполага, че най-малко 10 милиарда долара в благородни метали, включително злато и платина, се изхвърлят всяка година в електронни отпадъци. Безопасното извличане може да намали вредите за околната среда от добива на суровини и да се справи със социални и екологични проблеми с устойчивостта. Отговорното рециклиране може да превърне електронните отпадъци в устойчив ресурс.
 

Как да осъществим устойчива цифрова трансформация?Като се вземат предвид всички горепосочени фактори, ключът към по-голяма устойчивост на дигиталната трансформация се крие в три основни аспекта:
  1. Използване на цифрови технологии с възобновяема енергия.
  2. Обновените или повторно произведени устройства трябва да бъдат предпочитаният избор при закупуване на цифрови технологии.
  3. Цифровите технологии, които вече не могат да бъдат поправени, обновени или преработени, трябва да се изхвърлят отговорно.
 

1. Използване на цифрови технологии с възобновяема енергия


Използването на цифрови технологии с възобновяема енергия е от ключово значение за намаляване на емисиите на CO₂ и създаване на чист цифров свят. Възобновяемите енергийни източници значително намаляват емисиите на CO₂ и са безкрайно достъпни. Независимо дали става въпрос за ИТ инфраструктурата на компанията или центъра за данни на доставчика, който използвате, винаги трябва да се използва възобновяема енергия.
 

2. Използване на обновени или преработени цифрови технологии


Повторната употреба на устройства играе важна роля в намаляване на глобалното производство на отпадъци и защита на първичните ресурси.

Независимо дали става дума за лаптопи, сървъри или принтери, фирмите и физическите лица винаги трябва да се опитват да използват обновени или преработени опции.

Същият принцип трябва да се прилага и за процесите на хартиен носител, ако те все още се използват. Целта винаги трябва да бъде да се използва рециклирана хартия вместо хартия от пресни влакна. Това също запазва природните ресурси, включително суровини и намалява енергията и водата, необходими за обработката и производството на компоненти и продукти.

За компаниите, които проектират нови продукти, трябва да се отбележи, че 80% от въздействието на продукта върху околната среда се влияе от решенията, взети на етапа на проектиране. Тези решения влияят върху материалите на продукта, издръжливостта, възможността за ремонт и резултатите в края на живота.
 

3. Отговорно рециклиране на цифрови технологии, които вече не могат да се използват повторно


По какъвто и начин да използваме цифровите технологии, в крайна сметка и те имат срок на полезна употреба. ИТ инфраструктурата трябва да се рециклира отговорно, за да се намали количеството електронни отпадъци в световен мащаб.

Трябва да проучите най-подходящия начин за рециклиране на вашите технологии във вашето местоположение (това може да са местни центрове за рециклиране, програми за търговци на дребно или програми за обратно вземане от производителя, които експертно ще рециклират компоненти). Също така винаги трябва да търсите подходящо сертифицирани рециклатори, за да сте сигурни, че електронните отпадъци се рециклират отговорно.
 
В някои случаи можете да помогнете да подготвите устройство за рециклиране, като премахнете компоненти като SIM карти, батерии, допълнителни карти с памет и т.н., които могат да бъдат отделени за повторна употреба или обновяване.
 

Как дигиталната трансформация може да подобри устойчивостта?

 

Дигиталната трансформация има потенциала да помага на практиките за устойчивост. Това обаче е сложен въпрос и резултатите могат да варират значително в зависимост от обстоятелствата на организацията, която го използва. За да подобрите устойчивостта на дигиталната трансформация, трябва да имате предвид както използваната ИТ инфраструктура, така и потенциалните електронни отпадъци, които генерира.

Използването на рециклирана или повторно произведена технология може да помогне за повишаване на устойчивостта. Когато технологията достигне края на полезния си живот, тя трябва да бъде изхвърлена безопасно и отговорно.
 
Като цяло, използването на възобновяема енергия навсякъде, от проектирането и производството до ежедневните операции, е жизненоважна част от всеки ход за подобряване на устойчивостта на цифровата трансформация.

В следващата  статия в блога представяме три инициативи за дигитализация, които имат положително въздействие върху устойчивостта на една организация.