Социална отговорност

НАСЪРЧАВАНЕ НА АНГАЖИРАНА, КВАЛИФИЦИРАНА И ЗДРАВА РАБОТНА СИЛА

 

 Подкрепа за развитието и просперитета на общността

Нашето общество е ключова част от непрекъснатата глобална трансформация. Тъй като световното население достигна 8.0 милиарда в средата на ноември 2022 г., начинът, по който взаимодействаме помежду си, с нашето жизнено пространство и с природната среда, е по-важен от всякога.Ключови социални предизвикателства 

Има възможност за бърза промяна и разрешаване на социални предизвикателства, но това е непрекъснат процес, който изисква усилия от всички. Основните социални предизвикателства включват:
 • Права на човека: Въпреки че законодателството и защитата на слабо представените групи съществуват в някои части на света, има много региони, които все още трябва да се подобрят. Например само 43 страни признават хомофобските престъпления като вид престъпление от омраза, а само 27 са легализирали еднополовите бракове.
 • Съвременно робство: Около 27 милиона души живеят в робство според Конвенцията на ООН за робството, която определя съвременното робство като статут на лице, върху което се упражняват някои или всички права на собственост. Това трябва да бъде разгледано на всички нива, включително правителства и търговски предприятия и организации, които имат финансовото влияние да обезсърчат робството в производствения и търговския сектор.
 • Равни възможности: Ключово съображение за обществата по света, те включват равенство между половете, възрастова дискриминация и равно третиране и уважение към хората с увреждания. В рамките на ЕС, например, разликата в заплащането между мъжете и жените варира: най-голямото средно несъответствие е в Латвия (жените получават средно 22,3% по-малко), а най-ниското в Люксембург (0,7% по-малко за жените). Цифрите на ЕС също така показват, че само 50% от хората с увреждания са заети в сравнение с три четвърти от хората без увреждания. А 28,4% от хората с увреждания са изложени на риск от бедност или социално изключване в сравнение със 17,8% от хората без увреждания.
 • Условия на работа: Напредъкът в технологиите засили търсенето на хибридна работа, което носи както възможности, така и предизвикателства. Изследванията показват, че 53% от служителите са по-склонни да дадат приоритет на здравето и благосъстоянието пред работата, отколкото преди пандемията, докато 62% от лидерите смятат, че подкрепата за нови служители се е превърнала в предизвикателство след преминаването към хибридна или дистанционна работа.
 • Застаряващо население: Хората живеят по-дълго. Световната здравна организация прогнозира, че между 2015 г. и 2050 г. делът на световното население над 60 години почти ще се удвои от 12% на 22%. През 2020 г. броят на хората на 60 и повече години е повече от децата под пет години. Това ще постави по-голяма тежест върху по-младите работници, за да компенсират липсата на производителност, въпреки че технологията за автоматизация може да помогне.  

 

Социални инициативи от Konica Minolta 

Предприятията и организациите играят важна роля в подпомагането на защитата на човешките права, премахването на робството и насърчаването на равните възможности; и в гарантирането, че работните места продължават да се развиват и да отговарят на нуждите на служителите, както и на бизнеса.

Като част от нашите по-широки ESG ангажименти, Konica Minolta се ангажира да допринесе положително за собственото си социално въздействие и това на своите клиенти и партньори. Нашите дейности в областта на правата на човека, равните възможности и условията на труд са ключови за нашия ангажимент и включват следното.


Уважение към човешките права

 • Премахване на дискриминацията
 • Внимание към служителите
 • Съобразяване с бизнес дейностите, включително как поддържаме тези стандарти по цялата верига на доставки


Равни възможности за всеки

Искаме да гарантираме, че нашите служители могат да бъдат себе си, да бъдат ценени заради различията си и да бъдат подкрепяни да работят по най-добрия начин, независимо от техния пол, националност, раса, възраст, специални способности, сексуална ориентация, сексуална идентичност, религия, етническа принадлежност, вяра , способности, умения и ценности. Нашата европейска политика за многообразие, равенство и приобщаване (DE&I):
 • Определя термините, за да осигури споделено разбиране
 • Определя отговорностите на лидерите и служителите за разнообразно, справедливо и приобщаващо работно място
 • Осигурява разбиране за всички видове дискриминация и последствията от тях
 • Дава ясни кодекси на поведение за всички служители
  Предлага процедури за помощ
Нашият Глобален ангажимент за DE&I, Глобални насоки за DE&I и Глобална пътека за обучение по DE&I помагат да се гарантира, че тези стандарти се разпространяват в световен мащаб.

Процедурите за подобряване на равенството между половете включват:
 • Премахване на разликата в заплащането между половете – нашият анализ на заплащането на служителите показва, че има различия между половете, които се стремим да намалим през следващите няколко години
 • ​Усилията за увеличаване на процента на жените в ръководството и насърчаване на жените в иновациите – включително Програмата за технологични иновации на компанията (TIP), която сега привлича 50% повече жени участници, отколкото когато стартира през 2015 г., и новата програма Woman2Lead, стартирана през 2023 г.


Работни условия 

Ние искаме да подкрепяме изцяло нашите служители и да бъдем избраният работодател. Ние предлагаме комбинация от предимства и здравни инициативи, за да гарантираме благополучието на служителите и се стремим да създадем среда, която работи за всички, позволявайки им да се наслаждават на личния живот, докато преследват професионалните си цели.

Представихме Flourish, предназначен да помогне на служителите да извлекат максимума от пътуването си с компанията. Достъпен в европейския интранет, Flourish се състои от пет информационни области, структурирани така, че да отразяват променящите се нужди на служителите на различни етапи от тяхната кариера:
 
 • Вграждане – за да помогнете на служителите да започнат
 • Възпитание – с обратна връзка към служителите, мениджърите и компанията
 • Grow – програми, които позволяват на служителите да развият своите умения и начин на мислене
 • Процъфтявайте – където служителите получават подкрепа за постигане на здравословен баланс между работа и личен живот
 • Проблясък – който празнува успеха на хората
В допълнение, нашата Глобална политика за безопасност и здравеопазване при работа има за цел да изгради здравословна, безопасна и подкрепяща работна среда чрез прилагане на инициативи за безопасност и здравеопазване, които наблягат на ежедневните превантивни действия.


Интерактивен процес на развитие 

Ние признаваме, че нашите действия в социалната област представляват важни ранни стъпки по пътя. Наясно сме, че все още има области, в които имаме потенциал да се подобрим, и се стремим да го направим. Действията, описани по-горе, представляват жизненоважна основа, върху която възнамеряваме да продължим да надграждаме.
 

Научете повече за това как Konica Minolta се справя със своите социални задължения:

Свържете се с нас...

...и се обърнете към нашия екип по Устойчивостта!

Send Email