Система за сигнализиране на нарушения

Коника Минолта България

Система за сигнализиране на нарушения


Коника Минолта цени честността, почтеността и справедливостта във всички аспекти на своите бизнес дейности и очаква тези ценности и етично поведение да бъдат спазвани по всяко време. Коника Минолта очаква същото от всички свои бизнес партньори и заинтересовани страни.

Спазването на законовите разпоредби, вътрешните правила, както и на принципите, залегнали в Етичния кодекс на дружеството, е сред основните приоритети на Коника Минолта България. В тази връзка Коника Минолта България е изградила надеждна, независима, безпристрастна и поверителна система за сигнализиране на нарушения.
 

Основен стълб от системата за сигнализиране на нарушения е принципът на справедливост, гарантиращ възможно най-голяма защита за сигнализиращите лица, засегнатите от сигнал лица, служителите, допринасящи за разследването на докладваното неправомерно поведение, както и всички лица свързани със сигнализиращото лице.


В Коника Минолта България не се толерират действия, имащи за цел отмъщение на подателите на сигнали и на лицата, допринасящи за разследването. Засегнатите от сигнал за нередност лица се считат за невинни до доказване на съответното нарушение. Разследването се провежда при спазване на най-голяма конфиденциалност.

Коника Минолта осигурява възможността и за анонимно докладване и комуникация чрез уеб-базираната платформа за комуникация на трети страни - NAVEX. Платформата представлява поверителна и технически защитена система за подаване на сигнали.


Политика и достъп до гореща линия

Прочетете нашата политика и правила за сигнализиране на нарушения тук.

Осъществете достъп до нашата гореща линия за сигнализиране на нередности NAVEX тук: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105294/index.html
 

Контакт

Можете също така да се свържете с нашия екип за Управление и съответствие с всякакви въпроси или запитвания:

Телефон: 0700 42 012

Лице, за контакт по въпроси свързани с Гореща линия за подаване на сигнали за нарушения или друго: nikoleta.angelova@konicaminolta.bg или +359882030204