Безвъзмездно европейско финансиране за конкурентоспособност и иновации в семейните предприятия

| 2 юли 2024

Обявен е приемът на проектни предложения по процедурата BG16RFPR001-1.004 – „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” от програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027


Целта на процедурата е да дда насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Краен срок за прием на проекти: 16.09.2024 г.

Решенията от Konica Minolta, за които можете да кандидатствате са:

Детайлна информация за процедурата

Детайлна информация за процедурата
 

Допустими бенефициенти: Микро и малки предприятия, които отговарят на определени изисквания

Безвъзмездна помощ: 75 – 85%

Допустими разходи: ДМА, ДНА, онлайн магазин, система за управление и др.

Размер на помощта: 

Минимален размер на помощта

Максимален размер на помощта 

15 000 лева

150 000 лева

 

I.  Допустими кандидати:

1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

2. Да са микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;

3. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г.;

4. Да имат средносписъчен брой на персонала за 2023 година, който е ≥ 1 заети лица.

5. Да са: 
- семейни предприятия по смисъла на определението за „семейно предприятие” през 2023 година и към датата на кандидатстване по процедурата,
или
- предприятия с основна икономическа дейност (четиризначен цифров код съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 въз основа на данни за 2023 г.) в областта на творческите индустрии
или
- предприятия, осъществяващи дейности, включени в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чиито собственик/ци, към датата на кандидатстване, е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.

6. Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на данни за 2023 г. и съответно за осъществяваната дейност съгласно Списъка на занаятите по Приложение № 1 към Закона за занаятите.

7. Да са реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
- Микропредприятие: минимум ≥ 30 000 лева, максимум ≤ 1 800 000 лева
- Малко предприятие: минимум ≥ 75 000 лева, максимум ≤ 7 200 000 лева  

 

 II. Допустими дейности:

Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност).

Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност).

Дейност 3. Подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност).
В рамките на Дейност 3 е допустимо въвеждането на следните ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието:
3.1. Система за управление на ресурсите (ERP система);
3.2. Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
3.3. Система/модул за управление на веригата за доставки;
3.4. Система/модул за управление на складовото стопанство (WMS система/модул);
3.5. Система/модул за управление на производството (MOM/MES система/модул);
3.6. Система за бизнес анализи (Business Intelligence система).

Дейност 4. Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата (незадължителна дейност).
 

III. Процент на финансиране  

Допустими целеви групи предприятия

Максимален интензитет на помощта

Семейни предприятия и предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии

75%

Предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите

85%

 

IV. Срок на изпълнение на проекта: до 12 месеца

 

Безвъзмездно европейско финансиране - условия

Запознайте се в детайли с процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” 

Вижте повече

Изпратете запитване

Изпратете запитване

Свържете се с нас