ПРАВИЛА НА ПРОУЧВАНЕ „MOBOTIX CACTUS CONCEPT“

 І. Общи положения

1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в ПРОУЧВАНЕ „MOBOTIX CACTUS CONCEPT“ (“Проучване”)
2. Организатор е „Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД “, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201506180, със седалище и адрес на управление: град София, ул. Витошки камбани 9, ет. 4 („Коника Минолта“ или „Организатора“).
3. Проучването се провежда в периода от 26.01.2021г. до 11.02.2021 г. вкл. („Период на провеждане”).
4. Проучването се организира и провежда на български език само за територията на Република България.  
ІІ. Право на участие
5. Право да участват в проучването имат всички физически лица над 18 години, служители и представители на юридически лица, заинтересовани страни.
6. Участие в проучването е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в проучването Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Проучването на линка за участие в проучването.
ІІІ. Условия за участие
7. Участието в Проучването се осъществява по следния начин:
7.1. Участникът попълва онлайн форма за участие.
7.2. Формата съдържа следната информация: име, фамилия, длъжност, компания, имейл адрес и телефонен номер за връзка, поле за съгласие за обработване на предоставените лични данни, поле за приемане на Условията на проучването. Задължителните полета с лични данни, които трябва да бъдат попълнени, за да се счита едно участие за валидно са: име, фамилия, компания, длъжност, имейл адрес и телефонен номер.
ІV. Награда
8. Предвидена е награда – iPad 8,  за един от всички участници в проучването.
9. За да получи предвидената награда в проучването, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане (от 26.01.2021г. до 11.02.2021г. вкл.) да попълни/отговори на  всички въпроси, изрично описани във въпросника, включително име, компания, имейл, телефон, длъжност.
10. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.
 
V. Определяне на печеливш Участник за предвидената награда
11. Участникът, който ще спечели предвидената награда се избира чрез автономна дигитална програма тип „randomizer“за избор на случен номер на участник въз основа на получените входящи поредни номера при попълване на Проучването.
12. Теглене на наградата ще се проведат на: 15.02.2021г.  
13. Участникът ще бъдат уведомен, че е спечелил награда за участие в проучването по телефон и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.
14. Организаторът изпраща наградата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от изтегляне на печеливш номер на участник. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.
VI. Ограничаване на отговорността
15. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Проучването и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (имейл, телефон) и/или грешен адрес за доставка, поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника и/или да му достави награда.
16. Организаторът на Проучването не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.  
 
ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR ):
„Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД “, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201506180, със седалище и адрес на управление: град София, ул. Витошки камбани 9, ет. 4 („Коника Минолта“ или „Организатора“).
2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване
2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в проучването
За целите на участието в Проучването, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, имейл, компания, длъжност, телефонен номер,  които участниците въвеждат във  форма на Проучването.
Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който приемайки условията на проучването се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Проучването.
В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на директния маркетинг във връзка с тематиката на Проучването.
2.2. Обработване на лични данни на печелившият Участник
С цел получаване на награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави и адрес за получаване на наградата.
Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в проучването и предоставяне на награда от страна на Коника Минолта, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от GDPR.
3. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес ще бъдат заличени след получаване на наградата от печелившия участник.
Организаторът ще съхранява информация за телефонните номера и имейлите на участниците за срок от три години, с цел евентуално осъществяване на връзка с участник за отправяне на покана за участие в рекламна кампания на Организатора.
4. Вашите права, като субект на данни
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в проучването, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в проучването.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.
5. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД
София 1766, ул. Витошки камбани 9, ет. 4
Телефон: +359 700 42022
Електронен адрес: info@konicaminolta.bg
6. Допълнителна информация
Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на сайта www.konicaminolta.bg с всичките му функционалности, може да откриете на посочения линк: https://www.konicaminolta.bg/bg-bg/privacy-policy


 

Анкета
Required form 'MXCactusConcept' does not exist.