Управленчески

Основи за ефективна корпоративна екосистема

 

Да бъдеш добър корпоративен гражданин 

Ефективното корпоративно управление създава среда на доверие, прозрачност, справедливост и отчетност, които заедно помагат за насърчаване на дългосрочни инвестиции, финансова стабилност и бизнес почтеност. Тези атрибути подкрепят по-силен растеж и по-приобщаващи общества, както и отговорно използване на ресурсите и защита на изградената и природна среда. Основен елемент от ESG, управлението е гръбнакът на тези усилия за всеки бизнес, който се стреми да бъде „добър корпоративен гражданин“.Основни предизвикателства в управлението 

Корпоративното управление е необходимо, за да поддържа самия бизнес и да му помага да изпълнява по-широките си задължения към местната, националната и глобалната общност. Основните предизвикателства пред управлението включват:
 
  • Натиск и очаквания върху бизнеса да бъде устойчив и отговорен: Барометърът на доверието на Edelman 2022 показва, че 65% от потребителите вярват, че компаниите са по-добри в решаването на социални предизвикателства в сравнение с правителствата (42%) или НПО (57%). Проучването обаче предполага, че потребителите смятат, че в момента предприятията не правят достатъчно, за да се справят с обществените проблеми, свързани с изменението на климата (52%), икономическото неравенство (49%) и преквалификацията на работната сила (46%).  
  • Съответствие: Компаниите трябва да спазват набор от закони и разпоредби. Примерите за ЕС включват CSRD, GDPR, Надлежна проверка на корпоративната устойчивост в ЕС и изменената Директива за надлежна проверка на корпоративната устойчивост (CSDDD).
  • Сложни етични закони и разпоредби: Особено предизвикателство, когато бизнес търгува в множество държави или региони, което прави етичните, надеждни бизнес практики и стабилните процеси на управление все по-важни. Бизнес лидерите трябва да разбират задълженията на тяхното управление и да прилагат стриктни процеси, за да избегнат финансови санкции и потенциални щети за репутацията.
  • Верига на доставки: Когато избирате партньори и веригата на доставки, фактори като етика и устойчивост са също толкова важни, колкото оптималното обслужване, поддръжка и ценообразуване. Партньор или доставчик, който не отговаря на очакванията за устойчивост или етика, ще се отрази зле на всеки бизнес, който го поддържа, така че трябва да се извърши задълбочена проверка.
  • Балансирана корпоративна стратегия: Въпреки че корпоративна стратегия, която се фокусира изключително върху максимизиране на ползите за акционерите (и игнорира по-широки задължения), вече не отговаря на предизвикателствата и очакванията, пред които е изправена компанията, това трябва да се претегли спрямо натиска да се гарантира, че бизнесът остава печеливш и финансово жизнеспособен оцелява и процъфтява на избраните от него пазари.

 

Управленчески инициативи в Konica Minolta 

Ефективното корпоративно управление е от съществено значение, за да се гарантира, че бизнесът изпълнява своите задължения към вътрешни заинтересовани страни (служители) и външни заинтересовани страни (инвеститори, клиенти и всеки друг, засегнат от дейностите на бизнеса).

Като голяма международна корпорация, която работи в множество региони и територии, Konica Minolta има строг набор от политики, които гарантират, че компанията, нейните служители и нейните партньори отговарят на строги стандарти за управление.

Нашият управленчески подход включва: 

Устойчиво и отговорно бизнес поведение

Управление, менажиране на риска и вътрешен контрол 

  • Konica Minolta е отдадена на това да управлява навременно потенциалните рискове и разполага с подходящо смекчаване, за да гарантира, че те се справят. От жизненоважно значение е това контролингът да се усъществява в цялата организация и целият екип да разбере кое е приемливо и кое не.

Продукти и услуги – Управление и качество с бизнес партньори


Съответствия на Konica Minolta с Европейските регулации

Konica Minolta спазва европейските разпоредби и закони, приложими към нашия бизнес. Същевременно с това признава и активно участва в доброволни споразумения.

Пакет за кръгова икономика: Набор от мерки за стимулиране на прехода на Европа към кръгова икономика, повишаване на глобалната конкурентоспособност, насърчаване на устойчив икономически растеж и създаване на нови работни места. Предприемаме мерки в подкрепа на постигането на европейската цел за кръгова икономика.

Рамковата директива за отпадъците (WFD) е директива на Европейския съюз, която се занимава с „мерки за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на неблагоприятните въздействия от генерирането и управлението на отпадъци и чрез намаляване на общото въздействие от използването на ресурсите и подобряване на ефективността на такава употреба“. Целта на РДВ беше да постави основата за превръщането на ЕС в „рециклиращо общество“, което се стреми да избягва генерирането на отпадъци и да използва отпадъците като ресурс“. Konica Minolta е в съответствие с WFD.

Директива за екологичен дизайн: Директива на ЕС, която предоставя последователни правила за целия ЕС за подобряване на екологичните характеристики на продуктите. Konica Minolta е в съответствие със съответните директиви за екологичен дизайн.

Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH): регулаторна рамка на ЕС, която изисква регистрация и управление на всички химични вещества, използвани в бизнеса, в съответствие с условията им на употреба, за да се гарантира безопасна оценка на химичните вещества. Konica Minolta е съвместима.

Ограничение на определени опасни вещества (RoHS): Директива на ЕС, която ограничава (с изключения) използването на десет опасни материала в производството на различни видове електронно и електрическо оборудване. Konica Minolta е в съответствие с RoHS директивата.

Директива за батериите: Директива на ЕС, която регулира производството и изхвърлянето на батерии в ЕС с цел подобряване на екологичните характеристики на батериите и акумулаторите. Konica Minolta е съвместима.

Вещества, пораждащи безпокойство в продуктите (SCIP): От 5 януари 2021 г. всички компании в ЕС са длъжни да докладват информация в базата данни на ECHA SCIP за всеки продукт, който доставят в ЕС, който включва изделия, които съдържат вещества от списъка на кандидатите по REACH над 0,1 % тегловни на статията. Базата данни ще позволи на компаниите за рециклиране да отстраняват опасни вещества от затворения цикъл. Konica Minolta е съвместима със SCIP.

Отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE): Директива на ЕС; Konica Minolta в Европа е приела мерки в съответствие с Директивата на ЕС WEEE относно изхвърлянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и е в съответствие с тази директива.


Непрекъснат процес на развитие 

В Konica Minolta се стремим да бъдем изключително отговорни в нашите вериги за снабдяване и доставки, като надлежното старание е висша цел на нашите операции. Ние обаче признаваме, че действия ни в областта на управлението представляват важни ранни стъпки в едно продължаващо пътуване. Наясно сме, че все още има области, в които имаме потенциал да се подобрим, и се стремим да го направим. Описаните по-горе действия представляват здрава основа, върху която възнамеряваме да продължим да надграждаме.

 

Научете повече за това как Konica Minolta адресира гражданските си задължения:

Свръжете се с нас...

...и научете повече от нашият Екип по Устойчивостта!

Изпратете имейл