Sofia Airport Center Success stories

Sofia Airport Center logo

Sofia Airport Center Success stories

Sofia Airport Center Success stories

Внедряване на система за дистанционно отчитане на комунални измервателни уреди и мониторинг в реално време, обхващащ целия бизнес парк.

 

Sofia Airport Center (SAC) е бизнес комплекс, предоставящ здравословна и модерна работна среда, отговаряща на най-високите международни стандарти за качество и предлага повече от 45 000 кв. м офис и складови площи. 

 

Sofia Airport Center е един от най-забележителните устойчиви проекти в региона на Югоизточна Европа. Компанията, която го развива, управлява и притежава има дългогодишен опит в недвижимите имоти по цял свят и предпочитание към създаване на устойчиви проекти, заради положителното им екологично и социално въздействие.

 

SAC е разпознаван като един от най-устойчивите проекти не само в България, но и за региона. Той е първият в България офис проект със златен сертификат за устойчивост от LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design).

 

Ползи

Ползи
  • Общо намаляване на загубите от над 30% месечно от потребените ресурси.
  • Гарантиране на 99% успеваемост на отчитане в реално време на електромерите на период от 15 минути
  • 99% непрекъсваемост на уеб приложението за управление и визуализация на данните
  • Изграждане на търговски модел на клиента според утвърдените правилата за търговия с ел. енергия и съгласно регистрацията в ЕСО
  • Генериране на справки и архив по задание на клиента на облачна платформа
  • Clould backup на базата данни
  • Импортиране на графици в системата
  • Визуализиране на данни включени в регистрите на електромера в табличен или графичен вид по задание на клиента
  • Визуализиране на комунални такси
  • Автоматично импортиране цените на балансираща енергия на ЕСО

Предизвикателствата при клиента

Предизвикателствата при клиента

Липса на автоматизиран процес на по отчитане на електромерите в бизнес центъра. Нужда от оптимизация на процеса на отчитане и фактуриране с цел намаляване на ръчния труд при отчитането на измервателните уреди както и грешките при пренасяне на данните ръчно в ЕРП системата. Нужда от решение за автоматично издаване на фактури за месечно потреблени към наемодателите. Намаляване на реализираните загубите в месечните отчети.

Решението

Решението

Наем на облачна платформа върху която се инсталира сървъра с база данни и софтуера за управление и визуализация на данните. Доставка на нови измервателните уреди с GSM модем за връзка със сървъра на базата данни. Подмяна на старите измервателни уреди с нови модели със смарт функции за да могат да бъде свързани към системата. Изграждане на търговски модел на клиента според утвърдените правилата за търговия с ел. енергия и съгласно регистрацията в ЕСО.

ПОИСКАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ